Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 7. travnja 2022.

Godina IX - broj 5.


Dodatak (4) Kolektivnom ugovoru za zaposlene u dječjim vrtićima Grada Rijeke

GRAD RIJEKA, Rijeka, zastupan po gradonačelniku Marku Filipoviću  (u daljnjem tekstu: Grad)

i

SINDIKAT OBRAZOVANJA, MEDIJA I KULTURE HRVATSKE, zastupan po predsjednici Božici Žilić (u daljnjem tekstu: Sindikat).

i

SINDIKAT RADNIKA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU HRVATSKE, zastupan po predsjednici Iskri Vostrel Prpić (u daljnjem tekstu: Sindikat)

 

sklopili su dana 28. veljače 2022. godine

 

DODATAK (4)
Kolektivnom ugovoru
za zaposlene u dječjim vrtićima Grada Rijeke

 

Članak 1.

 

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su dana 4. prosinca 2017. godine sklopile Kolektivni ugovor za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka („Službene novine Grada Rijeke“ broj 12/17), dana 17. rujna 2018. godine Dodatak (1) Kolektivnog ugovora za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka („Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/18), dana 14. studenog 2019. godine Dodatak (2) Kolektivnog ugovora za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka („Službene novine Grada Rijeke“ broj 21/19) i dana 22. prosinca 2020. godine Dodatak (3) Kolektivnog ugovora za zaposlene u dječjim vrtićima Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 1/21).

 

Članak 2.

 

Stavak 3. članka 43. Kolektivnog ugovora mijenja i glasi:

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da osnovica za obračun plaće u Ustanovama iznosi:

  • 5.393,41 kuna bruto (povećanje 3,5% na osnovicu od 5.211,02 kuna bruto) od 1. veljače 2022.godine, a primijenit će se počevši od obračuna i isplate plaće u mjesecu ožujku 2022. godine,
  • 5.601,85 kuna bruto (povećanje 7,5% na osnovicu od 5.211,02 kuna bruto) od 1. lipnja 2022. godine, a primijenit će se počevši od obračuna i isplate plaće u mjesecu srpnju 2022. godine,
  • 5.732,12 kuna bruto (povećanje 10,0% na osnovicu od 5.211,02 kuna bruto) od 1. prosinca 2022. godine, a primijenit će se počevši od obračuna i isplate plaće u mjesecu siječnju 2023. godine.

 

Članak 3.

 

Ugovorne strane suglasne su da u mjesecu rujnu 2022. godine, u dobroj vjeri započnu kolektivno pregovaranje s ciljem sklapanja novog Kolektivnog ugovora.

 

Članak 4.

 

Ugovorne strane suglasne su da je ovaj Dodatak (4) Ugovora sklopljen danom njegova potpisivanja,  pri čemu će se izmijenjene, odnosno ovim Dodatkom Ugovora utvrđene osnovice na obračun i isplatu plaća primijenit  kako je utvrđeno u čanku 2. ovoga Dodatka (4) Ugovora.

 

Ostale odredbe Ugovora i Dodataka (1, 2 i 3) ostaju neizmijenjene.

 

Članak 5.

 

Dodatak (4) Ugovora objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

Članak 6.

 

Ovaj Dodatak sačinjen je u dvanaest (12) primjeraka od kojih svaka strana zadržava po četiri (4) primjerka.

 

 

 

KLASA: 601-02/21-01/24
URBROJ:2170-1-04-00-22-17
U Rijeci, 28.2.2022. godine

 

 

 

GRAD RIJEKA                    SINDIKAT  OBRAZOVANJA,                 SINDIKAT RADNIKA U
                                            MEDIJA I KULTURE HRVATSKE         PREDŠKOLSKOM ODGOJU I
                                                                                                             OBRAZOVANJU HRVATSKE        

                                                   

 

 

Gradonačelnik                                  Predsjednica                                     Predsjednica                                                                       

                                                                                                                                                    

Marko Filipović, v.r.                      Božica Žilić, v.r.                           Iskra Vostrel Prpić, v.r.

 

 

 

 

___________________              _____________________                       _____________________

 

Kolektivni ugovor za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke

GRAD RIJEKA, Korzo 16, Rijeka, zastupan po Gradonačelniku Grada Rijeke Marku Filipoviću, kao osnivač Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke,

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE, Krešimirova 38, Rijeka, zastupana po zapovjedniku Hinku Manceu (u daljnjem tekstu: Poslodavac),  

i

SINDIKAT VATROGASACA RIJEKA, Krešimirova 38, Rijeka, zastupan po predsjedniku Goranu Hibleru,  (u daljnjem tekstu: Sindikat), sklopili su dana 31. ožujka  2022., sljedeći

  Continue reading

Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Rijeka

Na temelju članka 34. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 23. Statuta Dječjeg vrtića Rijeka i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 16. ožujka 2022. godine, donio je

Continue reading

Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma mladih

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,  19/13 – pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 13. Statuta Doma mladih i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 22. ožujka 2022. godine, donio je

Continue reading

Zaključak o dopuni Zaključka o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine

Na temelju članka 54. Odluke o najmu stanova (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 12/11, 51/11 i 54/12 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 14/20) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradonačelnik Grada Rijeke, 28. ožujka 2022. godine, donio je

Continue reading

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske na području grada Rijeke za 2021. godinu

Na temelju članka 173. stavka 3. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21) i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 30. ožujka 2022. godine, donio je

Continue reading

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), te članka 58. stavka 1. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), na prijedlog pročelnice Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom, Gradonačelnik Grada Rijeke, 4. travnja 2022. godine, donio je

Continue reading

Odluka o razrješenju članice i imenovanju člana Odbora za javna priznanja Grada Rijeke

Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijekebroj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i “Službene novine Grada Rijekebroj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 31. ožujka 2022. godine, donijelo je

Continue reading

Odluka o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021. – 2027. godine

Na temelju članka 15. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 147/14, 123/17 i 118/18) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 31. ožujka 2022. godine, donijelo je

Continue reading

Odluka o pokretanju postupka izrade Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021. – 2027. godine

Na temelju članka 15. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 147/14, 123/17 i 118/18) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 31. ožujka 2022. godine, donijelo je

  Continue reading

Odluka o pokretanju postupka izrade Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021. – 2027. godine

Na temelju članka 15. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 147/14, 123/17 i 118/18) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 31. ožujka 2022. godine, donijelo je

Continue reading

Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Rijeke (k.č.br. 1783/2 k.o. Sušak – Nova)

Na temelju odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 – pročišćeni tekst i 94/17 – ispravak pročišćenog teksta), članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak pročišćenog teksta, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 31. ožujka 2022. godine, donijelo je

Continue reading

Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Rijeke (k.č.br. 1784 k.o. Sušak – Nova)

Na temelju odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 – pročišćeni tekst i 94/17 –  ispravak pročišćenog teksta), članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak pročišćenog teksta, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 31. ožujka 2022. godine, donijelo je

Continue reading

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu

Na temelju članka 18. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 31. ožujka 2022. godine, donijelo je

Continue reading

Izmjena Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području grada Rijeke za razdoblje od 2020. do 2022. godine

Na temelju članka 78. Zakona o koncesijama (“Narodne novine” broj 69/17 i 107/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2022. godine, donijelo je

Continue reading

Izmjene Plana davanja koncesije na području grada Rijeke za 2022. godinu

Na temelju članka 78. Zakona o koncesijama (“Narodne novine” broj 69/17 i 107/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2022. godine, donijelo je

Continue reading

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra KD Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. za gradnju kanalizacijskih kolektora na istočnoj strani grada Rijeke (područje Trsata i Pećina) i pripadajućih posebnih građevina

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine” broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 16. stavka 12. točke 4. i članka 62. stavka 5. točke 3. Zakona o koncesijama (“Narodne novine” broj 69/17 i 107/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 31. ožujka 2022. godine, donijelo je

  Continue reading

Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje i davanju jamstva za ispunjenje obveza TD Energo d.o.o.

Na temelju članka 127. i 129. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21) i članka 46. Statuta Grada Rijeke “Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj 31. ožujka 2022. godine, donijelo je

Continue reading

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Rijeke

Na temelju članka 66. stavka 1. Zakona o gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 84/21) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14,12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 31. ožujka 2022. godine, donijelo je 

  Continue reading

Odluka o ukidanju statusa općeg dobra u k.o. Drenova

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 – pročišćeni tekst i 94/17 – ispravak pročišćenog teksta) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18,11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 31. ožujka 2022. godine,  donijelo je

  Continue reading

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Rubeši

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima “Narodne novine” broj 91/96,  68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01,79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17 – ispravak pročišćenog teksta ), članka 103. stavka 2. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21) i članka 46. Statuta Grada Rijeke “Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 31. ožujka 2022. godine, donijelo je

  Continue reading

Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2022. godinu

Na temelju odredbe članka 3. stavka 4. Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2022. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 16/21) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 31. ožujka 2022. godine, donijelo je

Continue reading

Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Rijeka u 2022. godini

Na temelju članka 18. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (“Narodne novine” broj 79/06 i 110/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 31. ožujka 2022. godine, donijelo je

Continue reading