GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 7. travnja 2022.

Godina IX - broj 5.Na temelju odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 – pročišćeni tekst i 94/17 –  ispravak pročišćenog teksta), članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak pročišćenog teksta, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 31. ožujka 2022. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Rijeke

 

 

 

1. Grad Rijeka prodat će nekretninu, u naravi građevinsko zemljište u vlasništvu Grada Rijeke u k.o. Sušak-Nova, označenu kao k.č.br. 1784 površine 606 m2, upisane u z.k. ul. broj 1184, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 2.450,00 kn/m2, odnosno za 606 m2 građevinskog zemljišta u iznosu od 1.484.700,00 kn.

2. Najpovoljnijim ponuditeljem za kupoprodaju nekretnine iz točke 1. ove Odluke, na temelju provedenog javnog natječaja objavljenog 10. veljače 2022. godine na web stranici Grada Rijeke, a 11. veljače 2022. godine u dnevnom tisku “Novi list”, utvrđuje se Tomislav Felker, s kojim će Gradonačelnik Grada Rijeke, u ime Grada Rijeke sklopiti ugovor o kupoprodaji nekretnine.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 024-01/22-01/25
URBROJ: 2170-1-16-00-22-2
Rijeka, 31. ožujka 2022.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.