GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 7. travnja 2022.

Godina IX - broj 5.Na temelju odredbe članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima “Narodne novine” broj 91/96,  68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01,79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17 – ispravak pročišćenog teksta ), članka 103. stavka 2. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21) i članka 46. Statuta Grada Rijeke “Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 31. ožujka 2022. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Rubeši

 

 

 

Članak 1.

 

Ukida se status javnog dobra na nekretninama u k.o. Rubeši, prema elaboratu parcelacije označenim kao k.č.br. 1634/7 površine 35 m2 i k.č.br. 1705 površine 75 m2  u zemljišnoj knjizi za k.o. Rubeši, upisanim u z.k.ul. PI, koje sukladno lokacijskoj dozvoli za zahvat u prostoru KLASA: UP/I-350-05/17-03/3, URBROJ: 2170/1-03-06/5-17-6 od 19. rujna 2017. godine i  rješenju o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/18-04/1, URBROJ: 2170/1-03-06/6-20-4 od 31. srpnja 2020. godine, izdanim sukladno Odluci donošenju Generalnog urbanističkog plana uređenja grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 7/07 i 14/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 8/14, 3/17, 21/19 i 11/20-ispr.) predstavljaju dio građevne čestice raskrižja Državne ceste D8 i ulica Ljubljanska cesta, Kvarnerska cesta i Pavlovac.

 

 

Članak 2.

 

Na temelju ove Odluke, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno – knjižni odjel, na nekretninama iz članka 1. ove Odluke izvršit će brisanje statusa javnog dobra i upisati pravo vlasništva na ime i u korist Grada Rijeke.

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 024-01/22-01/30
URBROJ: 2170-1-16-00-22-2
Rijeka, 31. ožujka 2022.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.