GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 7. travnja 2022.

Godina IX - broj 5.Na temelju članka 16. i 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko -goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 31. ožujka 2022. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU
o izmjenama Odluke o dodjeli nagrade Grada Rijeke
“AmbasadoRI odgoja i obrazovanja”

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o dodjeli nagrade Grada Rijeke “AmbasadoRI odgoja i obrazovanja” (“Službene novine Grada Rijeke” broj 21/19) u članku 8. stavak 4. mijenja se i glasi:

“Sadržaj i oblik prijavnog obrasca iz stavka 3. ovoga članka određuje se javnim pozivom.”

 

 

Članak 2.

 

Članak 9. mijenja se i glasi:

“Pri stručnom vrednovanju prijedloga odgojno-obrazovne ustanove, Povjerenstvo iz članka 10. ove Odluke primjenjuje sljedeće kriterije za vrednovanje kandidata:

 

KATEGORIJA

BODOVI

Inicirane aktivnosti s naglaskom na razvoju inovativnih oblika suradnje odgojno-obrazovnih radnika unutar ustanove prijavitelja

3 boda po aktivnosti

Inicirane aktivnosti s naglaskom na razvoju inovativnih oblika suradnje odgojno-obrazovnih radnika s roditeljima djece/učenika  u ustanovi prijavitelja

3 boda po aktivnosti

Inicirane aktivnosti s naglaskom na razvoju inovativnih oblika suradnje s lokalnom zajednicom, organizacijama civilnog društva i slično

3 boda po aktivnosti

Sudjelovanje u programima/projektima koji doprinose razvoju potencijala djece/učenika s posebnim potrebama u ustanovi prijavitelja

5 bodova za koordiniranje/

vođenje

4 boda za osmišljavanje

3 boda za aktivno sudjelovanje

Aktivnosti na području odgoja i obrazovanja za ljudska prava i održivi razvoj u ustanovi prijavitelja

5 bodova za koordiniranje/

vođenje

4 boda za osmišljavanje

3 boda za aktivno sudjelovanje

Edukacije i usavršavanja koje je kandidat/kinja pohađao/la izvan obveznog redovnog stručnog usavršavanja, odnosno koje nisu obuhvaćene Katalogom stručnih skupova Agencije za odgoj i obrazovanje, niti na njih obvezuje ministarstvo nadležno za obrazovanje, a doprinose unaprjeđenju odgojno-obrazovnog rada

1 bod za trajanje od 4 do 8 sati

3 boda za trajanje od 9 do 24 sata

5 bodova za trajanje od 25 sati i više

Ostale aktivnosti na razvoju inovacija i kvalitete odgojno-obrazovnog rada

3 boda po aktivnosti

Ukoliko je ista aktivnost predložena u više kategorija iz stavka 1. ovoga članka, Povjerenstvo će prilikom stručnog vrednovanja prednost dati onoj kategoriji kojoj je pridružen veći broj bodova.”

 

 

Članak 3.

 

Članak 12. mijenja se i glasi:

“Povjerenstvo razmatra i boduje pristigle prijedloge sukladno kriterijima za vrednovanje utvrđenim u članku 9. stavku 1. ove Odluke.

Povjerenstvo vrednuje isključivo one aktivnosti koje su dokazane relevantnom popratnom dokumentacijom te su inicirane ili dovršene u trenutku podnošenja zahtjeva.

Član Povjerenstva ne smije sudjelovati u razmatranju i izuzet je od odlučivanja o pitanju koji se odnosi na prijedlog u kojemu sudjeluje on ili s njim povezane osobe (srodnik po krvi u ravnoj liniji do bilo kojeg stupnja, bračni ili izvanbračni drug, formalni ili neformalni partner) ili se odnosi na prijedlog koji je predložila ustanova u kojoj član Povjerenstva ima zasnovan radni odnos.

Povjerenstvo odvojeno razmatra i boduje pristigle prijedloge prema vrsti ustanove iz članka 1. stavka 1. ove Odluke te izrađuje zasebne rang-liste kandidata.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ukoliko pristignu prijedlozi iz dvije ili više ustanova za dodjelu nagrade istom odgojno-obrazovnom radniku, Povjerenstvo će ih razmatrati i bodovati kao jedan zajednički prijedlog.

Ako dva ili više odgojno-obrazovnih radnika ostvare jednaki broj bodova, nagrada će se dodijeliti odgojno-obrazovnom radniku koji je ostvario veći zbroj broja bodova u kategorijama “Inicirane aktivnosti s naglaskom na razvoju inovativnih oblika suradnje odgojno-obrazovnih radnika unutar ustanove prijavitelja”, “Inicirane aktivnosti s naglaskom na razvoju inovativnih oblika suradnje odgojno-obrazovnih radnika s roditeljima djece/učenika u ustanovi prijavitelja” i “Inicirane aktivnosti s naglaskom na razvoju inovativnih oblika suradnje s lokalnom zajednicom, organizacijama civilnog društva i slično”.

Ako dva ili više odgojno-obrazovnih radnika ostvare jednaki broj bodova i nakon zbrajanja bodova u kategorijama iz stavka 6. ovoga članka, nagrada će se dodijeliti odgojno-obrazovnom radniku koji je ostvario veći broj bodova redom za koordiniranje/vođenje aktivnosti, potom za osmišljavanje aktivnosti te potom za aktivno sudjelovanje u aktivnostima.”

 

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 024-01/22-01/22
URBROJ: 2170-1-16-00-22-2
Rijeka, 31. ožujka 2022.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.