GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 7. travnja 2022.

Godina IX - broj 5.Na temelju članka 78. Zakona o koncesijama (“Narodne novine” broj 69/17 i 107/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2022. godine, donijelo je

 

 

 

IZMJENE
 Plana davanja koncesija na području grada Rijeke za 2022. godinu

 

 

 

 Članak 1.

 

U Planu davanja koncesija na području grada Rijeke za 2022. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 16/21), članak 2. mijenja se i glasi:

“Grad Rijeka planira u 2022. godini dati sljedeće koncesije:

1. Vrsta i predmet koncesije: Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti – obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Rijeke

– planirani broj koncesija: jedna koncesija,

– rok na koji se koncesija planira dati: pet godina,

– procijenjena godišnja naknada za koncesiju iznosi 300.000,00 kuna,

– pravna osnova za davanje koncesije: Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine broj 68/18, 110/18 i 32/20), Zakon o koncesijama (“Narodne novine” broj 69/17 i 107/20) i Odluka o određivanju komunalne djelatnosti koja se obavlja na temelju ugovora o koncesiji (“Službene novine Grada Rijeke” broj 14/18).

2. Vrsta i predmet koncesije: Koncesija na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače Šećerane za obavljanje usluga u turizmu (turistička agencija/info centar/marketinška agencija)

– planirani broj koncesija: jedna koncesija,

– rok na koji se koncesija planira dati: deset godina,

– procijenjena godišnja naknada za koncesiju iznosi 18.234,00 kuna,

– pravna osnova za davanje koncesije: Zakon o zaštiti i i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20 i 117/21) i Zakon o koncesijama (“Narodne novine” broj 69/17 i 107/20).

3. Vrsta i predmet koncesije: Koncesija na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače Šećerane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (ugostiteljski objekt za pružanje usluga hrane i pića-slastičarnica/caffe bar)

– planirani broj koncesija: jedna koncesija,

– rok na koji se koncesija planira dati: deset godina,

– procijenjena godišnja naknada za koncesiju iznosi 89.667,00 kuna (fiksni dio 62.292,00 kuna

i varijabilni dio 27.375,00 kuna),

– pravna osnova za davanje koncesije: Zakon o zaštiti i i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20 i 117/21) i Zakon o koncesijama (“Narodne novine” broj 69/17 i 107/20).”

 

 

Članak 2.

 

Članak 3. mijenja se i glasi:

“Za stručno-administrativne poslove provođenja Plana iz članka 2. točke 1. zadužen je Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, a za stručno-administrativne poslove provođenja Plana iz članka 2. točaka 2. i 3. zadužen je Odjel gradske uprave za kulturu.”

 

 

  

Članak 3.

 

Ove izmjene Plana stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 024-01/22-01/27
URBROJ: 2170-1-16-00-22-3
Rijeka, 31. ožujka 2022.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.