GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 7. travnja 2022.

Godina IX - broj 5.Na temelju članka 66. stavka 1. Zakona o gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 84/21) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14,12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 31. ožujka 2022. godine, donijelo je 

 

 

 

 

ODLUKU
o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada
na području grada Rijeke

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom uređuje način pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: javna usluga) na području grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad).

Javna usluga sakupljanja komunalnog otpada podrazumijeva prikupljanje komunalnog otpada na području Grada putem spremnika od pojedinog korisnika i prijevoz i predaju tog otpada ovlaštenoj osobi za njegovu obradu. 

Javna usluga uključuje sljedeće usluge:

–   uslugu prikupljanja na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge:

1. miješanog komunalnog otpada

2. biootpada

3. reciklabilnog komunalnog otpada i

4. glomaznog otpada jednom godišnje te

–  uslugu preuzimanja otpada u reciklažnom dvorištu

–  uslugu prijevoza i predaje otpada ovlaštenoj osobi.

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka sadrži odredbe o:

– kriteriju obračuna količine miješanog komunalnog otpada,

– standardnim veličinama i drugim bitnim svojstvima spremnika za sakupljanje otpada,

– najmanjoj učestalosti odvoza otpada prema područjima,

– obračunskim razdobljima kroz kalendarsku godinu,

– području pružanja javne usluge,

– iznosu cijene obvezne minimalne javne usluge s obrazloženjem načina na koji je određena,

– načinu podnošenja prigovora i postupanju po prigovoru građana na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada,

– načinu pojedinačnog korištenja javne usluge,

– načinu korištenja zajedničkog spremnika,

– prihvatljivom dokazu izvršenja javne usluge za pojedinog korisnika usluge,

– načinu određivanja udjela korisnika usluge u slučaju kad su korisnici kućanstva i pravne ili fizičke osobe – obrtnici i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima,

– ugovornoj kazni,

– općim uvjetima ugovora s korisnicima,

– provedbi ugovora o korištenju javne usluge koje se primjenjuju u slučaju nastupanja posebnih okolnosti (elementarna nepogoda, katastrofa i slično),

– kriterijima za određivanje korisnika u čije ime Grad Rijeka preuzima obvezu plaćanja cijene javne usluge,

– odredbe o korištenju javne površine za prikupljanje otpada i mjestima primopredaje otpada ako su različita od obračunskog mjesta,

– odredbe o količini glomaznog otpada koji se preuzima u okviru javne usluge.

 

 

 

Članak 3.

 

Na području Grada javnu uslugu obavlja Komunalno društvo Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom, Dolac 14, Rijeka, OIB: 06531901714 (u daljnjem tekstu: Davatelj usluge).

 

 

 

Članak 4.

 

Korisnik javne usluge na području pružanja usluge (u daljnjem tekstu: Korisnik) je vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio Davatelja usluge ili stvarni korisnik nekretnine.

 

 

 

Članak 5.

 

Korisnici iz članka 4. ove Odluke razvrstavaju se u kategoriju:

– Korisnika kućanstvo ili

– Korisnika koji nije kućanstvo.

Korisnik iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka je Korisnik koji nije razvrstan u kategoriju Korisnika kućanstvo, a koji nekretninu koristi u svrhu obavljanja djelatnosti što uključuje i iznajmljivače koji kao fizičke osobe pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu sukladno zakonu kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost.  

 

 

Članak 6.

 

Na zahtjev Korisnika i uz naknadu određenu cjenikom Davatelja usluge, Korisniku se pružaju i sljedeće usluge:

1. preuzimanje otpada iz članka 1. stavka 3. podstavka 1. točke 1. ove Odluke u slučaju iznimnog preuzimanja veće količine otpada,

2. preuzimanje glomaznog otpada, osim preuzimanja glomaznog otpada iz članka 1. stavka 3. podstavka 1. točke 4. ove Odluke.

 

 

Članak 7.

 

Davatelj usluge je dužan:      

1. gospodariti s odvojeno sakupljenim komunalnim otpadom, uključujući preuzimanje i prijevoz tog otpada, sukladno redu prvenstva gospodarenja otpadom i na način na koji ne dovodi do miješanja odvojeno sakupljenog komunalnog otpada s drugom vrstom otpada ili otpadom koji ima drukčija svojstva,

2. pružati javnu uslugu na području Grada u skladu sa zakonom kojim se uređuje gospodarenje otpadom i ovom Odlukom,

3. snositi sve troškove gospodarenja prikupljenim otpadom, osim troškova postupanja s reciklabilnim komunalnim otpadom koji se sastoji pretežito od otpadne ambalaže,

4. osigurati Korisniku spremnike za primopredaju komunalnog otpada,

5. preuzeti sadržaj spremnika od Korisnika i to odvojeno miješani komunalni otpad, biootpad, reciklabilni komunalni otpad i glomazni otpad,

6. osigurati provjeru da otpad sadržan u spremniku prilikom primopredaje odgovara vrsti otpada čija se primopredaja obavlja,

7. osigurati uvjete kojima se ostvaruje pojedinačno korištenje javne usluge neovisno o broju korisnika usluge koji koriste zajednički spremnik,

8. predati sakupljeni reciklabilni komunalni otpad osobi koju odredi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,

9. voditi evidenciju o preuzetom komunalnom otpadu,

10. označiti spremnik natpisom na propisani način i održavati natpis,

11. osigurati sigurnost, redovitost i kvalitetu javne usluge,

12. predati miješani komunalni otpad u centar za gospodarenje otpadom sukladno Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske,

13. obračunati cijenu javne usluge na način propisan zakonom kojim se uređuje gospodarenje otpadom i ovom Odlukom te cjenikom Davatelja usluge,

14. na računu za javnu uslugu navesti sve elemente temeljem kojih je izvršio obračun cijene javne usluge, uključivo i porez na dodanu vrijednost određen sukladno posebnom propisu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost.

Pored obveza iz stavka 1. ovoga članka, Davatelj usluge dužan je u svemu postupati sukladno zakonu kojim se uređuje gospodarenje otpadom, podzakonskim aktima kojima se uređuje gospodarenje otpadom i ovom Odlukom.

  

 

Članak 8.

 

Korisnik je dužan:

1. koristiti javnu uslugu na području na kojem se nalazi nekretnina Korisnika na način da proizvedeni komunalni otpad predaje putem zaduženog spremnika,

2. omogućiti davatelju usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje otpada kad to mjesto nije na javnoj površini,

3. postupati s otpadom na obračunskom mjestu Korisnika na način koji ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i ne uzrokuje pojavu neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada,

4. odgovarati za postupanje s otpadom i spremnikom na obračunskom mjestu Korisnika, te kad više Korisnika koristi zajednički spremnik zajedno s ostalim Korisnicima na istom obračunskom mjestu odgovarati za obveze nastale zajedničkim korištenjem spremnika,

5. platiti Davatelju usluge iznos cijene javne usluge za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje sukladno cjeniku Davatelja usluge, osim za obračunsko mjesto na kojem je nekretnina koja se trajno ne koristi,

6. predati opasni komunalni otpad u reciklažno dvorište ili mobilno reciklažno dvorište odnosno postupiti s istim u skladu s propisom kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada, osim Korisnika koji nije kućanstvo,

7. predavati glomazni otpad u reciklažno dvorište i na lokaciji svog obračunskog mjesta sukladno članku 18. ove Odluke,

8. predati biološki razgradiv otpad iz vrtova u reciklažno dvorište i na lokaciji svog obračunskog mjesta  sukladno članku 19. ove Odluke,

9. predati odvojeno miješani komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, opasni komunalni otpad i glomazni otpad,

10. predati odvojeno biootpad ili kompostirati biootpad na mjestu nastanka,

11. preuzeti od Davatelja usluge standardizirane spremnike za otpad te spremnike držati na mjestu određenom za njihovo držanje i ne premještati ih bez suglasnosti Davatelja usluge,

12. osigurati smještaj spremnika sukladno članku 12. ove Odluke,

13. dostaviti Davatelju usluge ispunjenu Izjavu o načinu korištenja javne usluge (u daljnjem tekstu: Izjava),

14. omogućiti Davatelju usluge označivanje spremnika odgovarajućim natpisom i oznakom.

 

 

 

II. KRITERIJ OBRAČUNA KOLIČINE OTPADA I OBRAČUNSKO RAZDOBLJE

 

Članak 9.

 

Troškovi pružanja javne usluge određuju se razmjerno količini predanog otpada u obračunskom razdoblju, pri čemu je kriterij za obračun količine otpada u obračunskom razdoblju volumen spremnika za sakupljanje miješanog komunalnog otpada i broj pražnjenja spremnika.

Korištenje javne usluge obračunava se za vremensko razdoblje od jednog mjeseca.

 

 

 

III. STANDARDNE VELIČINE I DRUGA BITNA SVOJSTVA SPREMNIKA ZA SAKUPLJANJE OTPADA TE NAČIN POJEDINAČNOG KORIŠTENJA JAVNE USLUGE

  

 

Članak 10.

 

Miješani komunalni otpad od Korisnika kućanstvo sakuplja se u tipiziranim/standardiziranim plastičnim ili metalnim spremnicima za sakupljanje miješanog komunalnog otpada volumena 80 litara, 120 litara, 240 litara, 1.100 litara, 2.000 litara, 3.000 litara i 5.000 litara.

Miješani komunalni otpad od Korisnika koji nije kućanstvo sakuplja se u tipiziranim/standardiziranim plastičnim ili metalnim spremnicima za sakupljanje miješanog komunalnog otpada volumena 80 litara, 120 litara, 240 litara, 1.100 litara, 2.000 litara, 3.000 litara, 5.000 litara i 10.000 litara.

Biootpad se sakuplja u tipiziranim/standardiziranim plastičnim ili metalnim spremnicima za sakupljanje biootpada volumena 20 litara, 40 litara, 80 litara, 120 litara, 240 litara, 1.100 litara, 2.000 litara, 3.000 litara, 5.000 litara i 10.000 litara.

Otpadni papir, metal, plastika, staklo i tekstil sakupljaju se u tipiziranim/standardiziranim plastičnim ili metalnim spremnicima za sakupljanje otpadnog papira, metala, plastike, stakla ili tekstila volumena 120 litara, 240 litara, 360 litara, 1.100 litara, 2.000 litara, 3.000 litara, 5.000 litara i 10.000 litara.

Iznimno od odredbe stavaka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka, Davatelj usluge, ovisno o količini otpada, može donijeti odluku da je Korisnik na svom obračunskom mjestu za predaju otpada u obvezi koristiti plastične ili metalne spremnike drugih volumena.

Opasni otpad sakuplja se u tipiziranim/standardiziranim plastičnim ili metalnim spremnicima za sakupljanje problematičnog otpada koji se nalaze u reciklažnom dvorištu i mobilnom reciklažnom dvorištu.

Glomazni otpad sakuplja se u reciklažnom dvorištu i na lokaciji obračunskog mjesta Korisnika.

 

 

Članak 11.

 

Spremnici za miješani komunalni otpad moraju sadržavati natpis s nazivom Davatelja usluge, naziv vrste otpada kojoj je spremnik namijenjen i oznaku koja je u evidenciji Davatelja usluge o preuzetom komunalnom otpadu pridružena Korisniku i obračunskom mjestu.

Spremnici za biootpad moraju sadržavati natpis s nazivom Davatelja usluge, naziv vrste otpada za koju je spremnik namijenjen i oznaku koja je u evidenciji Davatelja usluge o preuzetom komunalnom otpadu pridružena Korisniku i obračunskom mjestu.

Spremnici za reciklabilni komunalni otpad moraju sadržavati natpis s nazivom Davatelja usluge, naziv vrste otpada za koju je spremnik namijenjen i oznaku koja je u evidenciji Davatelja usluge o preuzetom komunalnom otpadu pridružena Korisniku i obračunskom mjestu.

U spremnike za miješani komunalni otpad zabranjeno je odlagati biootpad, otpadni papir, metal, plastiku, staklo, tekstil, problematični otpad, zeleni otpad, opasni i tehnološki otpad, otpadni građevinski materijal, otpad iz klaonica, ugostiteljskih objekata, mesnica, ribarnica, leševe životinja, akumulatore, autogume, električne baterije, granje, otpad iz vrta, žar te tekuće i polutekuće tvari.

Korisniku koji nije kućanstvo zabranjeno je odlagati ambalažni otpad u i pored spremnika.

Korisniku nije dozvoljeno odlagati otpad izvan spremnika ili u količinama koje premašuju volumen dodijeljenog spremnika.

Korisniku je zabranjeno oštećivati spremnike, po njima crtati i/ili pisati te ih premještati s obilježenog mjesta.

 

 

 

Članak 12.

 

Spremnici za komunalni otpad moraju se nalaziti na obračunskom mjestu kod Korisnika u za to predviđenim zaključanim ili ograđenim prostorima, odnosno smješteni na bilo koji drugi način kojim se onemogućava pristup trećim osobama te dostupni na mjestima za primopredaju Davatelju usluge u ugovorenim terminima.

Do dodjele pojedinačnog spremnika ili u slučaju kada ne postoji mogućnost smještaja spremnika za komunalni otpad na obračunskom mjestu kod Korisnika, sukladno stavku 1. ovoga članka, javna usluga se pruža putem zajedničkih spremnika na površini javne namjene na primjerenoj udaljenosti od obračunskog mjesta Korisnika.

Mjesto za postavljanje zajedničkih spremnika na površini javne namjene određuje Grad, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem sukladno odredbama općeg akta Grada kojim se propisuju uvjeti za postavljanje predmeta i privremenih objekata.

Zajednički spremnici na površini javne namjene moraju se smjestiti tako da ne ugrožavaju sigurnost prometa, da su na strminama osigurani od pomicanja i da su dostupni specijalnom vozilu za odvoz otpada Davatelja usluge.

U slučaju kada više Korisnika koristi zajednički spremnik, sukladno stavku 2. ovoga članka, Korisniku koji u Izjavi ili pisanim putem od Davatelja usluge zatraži osiguranje uvjeta za pojedinačno korištenje javne usluge, Davatelj usluge će isto osigurati u roku od tri mjeseca o trošku toga Korisnika, osim troška nabave spremnika koji snosi Davatelj usluge, ako za to postoje uvjeti, sukladno cjeniku Davatelja usluge.

 

 

 

IV. NAJMANJA UČESTALOST ODVOZA OTPADA

 

 

Članak 13.

 

Primopredaja komunalnog otpada u obračunskom razdoblju obavlja se u skladu sa sljedećom minimalnom učestalošću:

– najmanje jednom tjedno za miješani komunalni otpad i biootpad,

– najmanje jednom mjesečno za reciklabilni komunalni otpad.

Dinamiku preuzimanja sadržaja spremnika komunalnog otpada te prijevoz istog od obračunskog mjesta za svakog Korisnika utvrđuje Davatelj usluge Programom odvoza otpada s kojim je dužan upoznati Korisnika, poštujući pritom broj minimalnih primopredaja iz stavka 1. ovoga članka.

 

 

 

V. NAČIN PROVEDBE JAVNE USLUGE TE NAČIN ODREĐIVANJA UDJELA KORISNIKA

  

 

Članak 14.

 

Davatelj usluge dužan je prilagoditi volumene spremnika na način da budu primjereni potrebi Korisnika.

Minimalni volumen spremnika za odlaganje komunalnog otpada za kućanstva predlaže Korisniku kućanstvo Davatelj usluge primjereno broju osoba u kućanstvu.

Minimalni volumen zajedničkih spremnika za odlaganje komunalnog otpada za kućanstva predlaže Korisnicima kućanstvo Davatelj usluge primjereno broju osoba u kućanstvima koja koriste zajedničke spremnike.

Minimalni volumen spremnika za odlaganje komunalnog otpada za Korisnika koji nije kućanstvo predlaže Davatelj usluge primjereno vrsti djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru.

Ako minimalni volumen spremnika za odlaganje komunalnog otpada, utvrđen sukladno ovome članku, ne zadovoljava potrebe Korisnika kućanstvo ili Korisnika koji nije kućanstvo, Davatelj usluge će povećati volumen spremnika.

Ako je dodijeljeni volumen spremnika preveliki za potrebe Korisnika kućanstvo ili Korisnika koji nije kućanstvo, Davatelj usluge će na zahtjev smanjiti volumen spremnika.

 

 

Članak 15.

 

U slučaju kada više Korisnika kućanstvo koriste zajednički spremnik ili više zajedničkih spremnika, navedeni Korisnici sporazumno određuju svoje udjele u korištenju spremnika.

Sporazum iz stavka 1. ovoga članka potpisuju svi Korisnici zajedničkog spremnika ili više zajedničkih spremnika.

Sporazum iz stavka 1. ovoga članka mora biti priložen najmanje jednoj Izjavi za jedno obračunsko mjesto.

Ako sporazum iz stavka 1. ovoga članka nije postignut ili nije dostavljen sukladno stavku 3. ovoga članka, Davatelj usluge odredit će udio Korisnika u korištenju zajedničkog spremnika prema kriteriju omjera broja fizičkih osoba u kućanstvu Korisnika i ukupnog broja fizičkih osoba na obračunskom mjestu.

Broj fizičkih osoba u kućanstvu Korisnika Davatelj usluge utvrđuje na temelju Izjave, a kada se podaci na taj način ne mogu utvrditi, broj fizičkih osoba u kućanstvu utvrđuje se na temelju podataka o raspodjeli zajedničke potrošnje pitke vode ili na drugi prikladan način.

Zbroj udjela svih Korisnika u zajedničkom spremniku za obračunsko mjesto, određenih sukladno ovome članku, uvijek mora iznositi jedan.

  

 

Članak 16.

 

Korisniku koji nije kućanstvo dodijelit će se pojedinačni standardizirani spremnik sukladno odredbama članaka 10., 11. 12., 14. i 15. ove Odluke.

Ako nije moguće izvršiti stavak 1. ovoga članka, Korisnik koji nije kućanstvo koristit će zajednički spremnik ili više zajedničkih spremnika na javnoj površini s više Korisnika koji nisu kućanstvo ili zajedno s Korisnicima kućanstvo.

 

 

Članak 17.

 

U slučaju kada zajednički spremnik ili više zajedničkih spremnika na javnoj površini koristi više  Korisnika koji nisu kućanstvo te Korisnici kućanstvo i Korisnici koji nisu kućanstvo, navedeni Korisnici sporazumno određuju svoje udjele.

Na sporazum iz stavka 1. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 15. stavaka 2. i 3. ove Odluke.

Ako sporazum iz stavka 1. ovoga članka nije postignut ili nije dostavljen sukladno stavku 2. ovoga članka, Davatelj usluge odredit će udio Korisnika u korištenju zajedničkog spremnika na način da se najprije Korisniku koji nije kućanstvo određuje udio u zajedničkom spremniku, a preostali volumen zajedničkog spremnika Davatelj usluge podijelit će na Korisnike kućanstvo prema kriterijima iz članka 15. stavaka 4., 5. i 6. ove Odluke.

 

 

Članak 18.

 

Glomazni otpad Korisnika kućanstvo u ukupnoj godišnjoj količini do 6m3 može se bez naknade predati u reciklažno dvorište, a za količine veće od 6m3 godišnje plaća se naknada prema cjeniku Davatelja usluge.

Glomazni otpad Korisnika kućanstvo u količini do 3m3 sakuplja se bez naknade jednom godišnje na lokaciji obračunskog mjesta tih Korisnika sukladno rasporedu Davatelja usluge, a za veće količine ili po zahtjevu tih Korisnika, Davatelj usluge će osigurati preuzimanje glomaznog otpada Korisnika kućanstvo na obračunskom mjestu tih Korisnika, uz obvezu plaćanja cijene prema cjeniku Davatelja usluge.

Glomazni otpad od Korisnika koji nisu kućanstvo može se predati u reciklažno dvorište ili po zahtjevu tih Korisnika na obračunskom mjestu, uz odgovarajuću prateću dokumentaciju sukladno propisima te uz obvezu plaćanja naknade prema cjeniku Davatelja usluge.

 

 

Članak 19.

 

Biološki razgradivi otpad iz vrtova Korisnika kućanstvo u ukupnoj godišnjoj količini do 5m3 može se bez naknade predati u reciklažno dvorište, a za količine veće od 5m3 godišnje ili po zahtjevu tih Korisnika, Davatelj usluge će osigurati preuzimanje biološki razgradivog otpada iz vrtova  Korisnika kućanstvo na obračunskom mjestu tih Korisnika, pri čemu je Korisnik dužan platiti naknadu prema cjeniku Davatelja usluge.

Biološki razgradivi otpad iz vrtova od Korisnika koji nisu kućanstvo može se predati u reciklažno dvorište ili po zahtjevu Korisnika na njegovom obračunskom mjestu, uz odgovarajuću prateću dokumentaciju sukladno propisima te uz obvezu plaćanja naknade prema cjeniku Davatelja usluge.

 

 

 

VI. IZJAVA O NAČINU KORIŠTENJA JAVNE USLUGE

 

 

Članak 20.

 

 

Izjava o načinu korištenja javne usluge (u daljem tekstu Izjava) je obrazac kojim se Korisnik  i Davatelj usluge usuglašavaju o bitnim sastojcima ugovora.

Davatelj usluge dužan je Korisniku dostaviti Izjavu.

Izjava se dostavlja pisanim putem na adresu Korisnika ili elektroničkim putem kad je takav način prihvatljiv Korisniku.

 

 

Članak 21.

 

 

Korisnik je dužan dostaviti Davatelju usluge dva primjerka potpisane Izjave u roku od 15 dana od dana njezina zaprimanja.

Davatelj usluge će u roku od 15 dana od dana zaprimanja Izjave jedan potpisani primjerak Izjave vratiti Korisniku.

Davatelj usluge primijenit će podatak iz Izjave koji je naveo Korisnik kada je taj podatak u skladu sa zakonom kojim se uređuje gospodarenje otpadom, podzakonskim aktima kojima se uređuje gospodarenje otpadom i ovom Odlukom.

Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, Davatelj usluge primijenit će podatak iz Izjave koji je naveo Davatelj usluge u slučaju kada se Korisnik ne očituje o traženim podacima u roku iz stavka 1. ovoga članka te u slučajevima iz članka 15. stavka 4. i članka 17. stavka 3. ove Odluke.

Korisnik je dužan obavijestiti Davatelja usluge o svakoj promjeni podataka iz Izjave u roku od 15 dana od dana nastanka promjene, kao i o svakoj drugoj namjeravanoj promjeni podataka u roku od 15 dana prije dana od kojeg će se namjeravana promjena primjenjivati.

 

 

 

VII. OPĆI UVJETI UGOVORA O KORIŠTENJU JAVNE USLUGE

 

 

Članak 22.

 

 

Ugovor o korištenju javne usluge (u daljnjem tekstu: Ugovor) sklapaju Davatelj usluge i Korisnik.

Ugovor iz stavka 1. ovoga članka smatra se sklopljenim:

– dostavom Izjave Davatelju usluge sukladno članku 21. stavku 1. ove Odluke, ili

– prilikom prvog korištenja javne usluge odnosno zaprimanja na korištenje spremnika za komunalni otpad od strane Korisnika u slučaju kada Izjava nije dostavljena.

Opći uvjeti Ugovora o korištenju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada utvrđeni su u privitku koji čini sastavni dio ove Odluke (Privitak 1.).

 

 

 

VIII. PRIHVATLJIVI DOKAZ IZVRŠENJA JAVNE USLUGE ZA POJEDINOG KORISNIKA

 

 

Članak 23.

 

 

Prihvatljivim dokazom izvršenja javne usluge za pojedinog Korisnika smatra se izvadak iz evidencije Davatelja usluge o preuzetom komunalnom otpadu tog Korisnika.

 

 

 

IX. CIJENA JAVNE USLUGE

 

Članak 24.

 

Korisnik je dužan platiti cijenu javne usluge koja se određuje ovom Odlukom i cjenikom Davatelja usluge.

Cijena javne usluge plaća se radi pokrića troškova nabave i održavanja opreme za sakupljanje otpada, troškova prijevoza otpada, troškova obrade miješanog komunalnog otpada i biootpada, troškova nastalih radom reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta zaprimanjem bez naknade otpada nastalog u kućanstvu, troškova prijevoza i obrade glomaznog otpada koji se bez naknade sakuplja kod Korisnika na obračunskom mjestu i troškova vođenja propisanih evidencija i izvješćivanja u svezi s javnom uslugom.

  

 

Članak 25.

 

Strukturu cijene javne usluge čini cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada i cijena obvezne minimalne javne usluge.

 

 

Članak 26.

 

Cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada plaća se radi pokrića troškova obrade miješanog komunalnog otpada i biootpada i troškova prijevoza i obrade glomaznog otpada koji se bez naknade sakuplja kod Korisnika na obračunskom mjestu.

Cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (C) sastoji se od jedinične cijene za pražnjenje volumena spremnika miješanog komunalnog otpada izražene u kunama (JCV), broja pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju sukladno podacima u evidenciji Davatelja usluge (BP) i udjela Korisnika u korištenju spremnika (U).

Cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (C) određuje se prema izrazu:

C = JCV x BP x U

 

 

 

Članak 27.

 

Obvezna minimalna javna usluga je iznos koji se osigurava radi ekonomski održivog poslovanja te sigurnosti, redovitosti i kvalitete pružanja javne usluge, kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu.

Pod obveznom minimalnom javnom uslugom podrazumijeva se osiguranje uvjeta za primopredaju komunalnog otpada u obračunskom razdoblju s minimalnom učestalošću sukladno članku 13. stavku 1. ove Odluke.

Cijena obvezne minimalne javne usluge jedinstvena je na području pružanja javne usluge za sve Korisnike razvrstane u kategoriju Korisnika kućanstvo.

Cijena obvezne minimalne javne usluge jedinstvena je na području pružanja javne usluge za sve Korisnike razvrstane u kategoriju Korisnika koji nije kućanstvo.

 

 

Članak 28.

 

Cijena obvezne minimalne javne usluge plaća se radi pokrića troškova nabave i održavanja opreme za sakupljanje otpada, troškova prijevoza otpada, troškova nastalih radom reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta zaprimanjem bez naknade otpada nastalog u kućanstvu i troškova vođenja propisanih evidencija i izvješćivanja u svezi s javnom uslugom.

Cijena obvezne minimalne javne usluge za sve Korisnike razvrstane u kategoriju Korisnika kućanstvo u obračunskom razdoblju iznosi 54,91 kuna bez PDV-a.

Cijena obvezne minimalne javne usluge za Korisnike razvrstane u kategoriju Korisnika koji nije kućanstvo u obračunskom razdoblju iznosi 154,53 kuna bez PDV-a.

Ako se na istom obračunskom mjestu Korisnik može razvrstati i u kategoriju Korisnika kućanstvo i u kategoriju Korisnika koji nije kućanstvo, Korisnik je dužan plaćati samo cijenu obvezne minimalne javne usluge obračunatu za kategoriju Korisnika koji nije kućanstvo.

 

 

Članak 29.

 

Ako Korisnik trajno ne koristi nekretninu nije dužan platiti cijenu javne usluge.

Nekretnina koja se trajno ne koristi je nekretnina koja se u razdoblju od najmanje 12 mjeseci ne koristi za stanovanje ili nije pogodna za stanovanje, boravak ili obavljanje djelatnosti, odnosno nije useljiva.

Trajno nekorištenje nekretnine utvrđuje se na temelju očitovanja vlasnika nekretnine, a dokazuje se temeljem podataka očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije ili plina ili pitke vode ili na drugi odgovarajući način uključujući očevid lokacije.

 

 

Članak 30.

 

Kriteriji za određivanje Korisnika u čije ime Grad Rijeka preuzima obvezu plaćanja cijene javne usluge utvrđuju se odlukom Gradskog vijeća Grada Rijeke kojom se uređuje socijalna skrb.

 

 

Članak 31.

 

Ugovorna kazna je iznos određen ovom Odlukom koji je Korisnik dužan platiti u slučaju kada je postupio namjerno ili nesmotreno  protivno Ugovoru.

Smatra se da je Korisnik postupio protivno Ugovoru:

– ako nije sklopio Ugovor i ne predaje komunalni otpad Davatelju usluge, a na traženje Davatelja usluge ne dokaže da ne koristi nekretninu,

– ako odlaže komunalni otpad izvan spremnika ili u količinama koje premašuju volumen dodijeljenog spremnika,

– ako odlaže komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, opasni otpad, glomazni otpad odnosno drugi otpad iz članka 8. točaka 6. do 9. ove Odluke u neodgovarajuće spremnike ili protivno odredbama ove Odluke,

– ako Davatelj usluge utvrdi da je uništio ili oštetio dodijeljeni spremnik ili oznake na dodijeljenom spremniku.

Iznos ugovorne kazne za pojedino postupanje protivno Ugovoru iz stavka 2. ovoga članka razmjeran je troškovima uklanjanja posljedica takvog postupanja Korisnika, te je propisan Odlukom o ugovornoj kazni Davatelja usluga.

 

 

Članak 32.

 

U slučajevima postupanja utvrđenih u članku 31. stavku 2. podstavcima 2., 3. i 4. ove Odluke, kada se zajednički spremnik koristi od strane više Korisnika, a nije moguće utvrditi odgovornost pojedinog Korisnika, obvezu plaćanja ugovorne kazne snose svi Korisnici koji koriste zajednički spremnik sukladno udjelima u korištenju spremnika.

 

 

Članak 33.

 

Postupanja iz članka 31. stavka 2. ove Odluke utvrđuju se od strane radnika Davatelja usluge na terenu i Korisnika koji to zatraži, uz korištenje odgovarajućih dokaznih sredstava kao što su sastavljeni zapisnik, fotografski zapis ili video snimak o postupanju, odnosno na temelju podataka o očitanju mjernih uređaja za potrošnju električne energije, plina ili pitke vode ili na drugi odgovarajući način iz kojeg je moguće utvrditi korištenje nekretnine (prijava komunalnog redara, prijava građana, izjava Korisnika i slično).

 

 

 

X. PROVEDBA UGOVORA O KORIŠTENJU JAVNE USLUGE U SLUČAJU NASTUPANJA POSEBNIH OKOLNOSTI

 

 

Članak 34.

 

Davatelj usluge neće se smatrati odgovornim za kašnjenja u ispunjenju ili za neispunjenje obveza iz Ugovora uzrokovanih neočekivanim i nepredvidivim okolnostima izvan njegove razumne kontrole, kao što su radnje građanskih ili vojnih tijela, ograničenja uvedena zakonom, elementarne nepogode, požar, eksplozija, rat, embargo, štrajkovi, lokalni ili nacionalni neredi i nemiri.

U slučaju kašnjenja u ispunjenju ili za neispunjenje obveza iz Ugovora od strane Davatelja usluge uslijed okolnosti iz stavka 1. ovoga članka, Davatelj usluge će bez odgode o nastupu takvih okolnosti obavijestiti Korisnike putem mrežnih stranica, a ispunjenje ugovornih obveza Davatelja usluge odgađa se za vrijeme trajanja navedenih okolnosti.

 

 

XI. NAČIN PODNOŠENJA PRIGOVORA I POSTUPANJE PO PRIGOVORU GRAĐANA NA NEUGODU UZROKOVANU SUSTAVOM SAKUPLJANJA KOMUNALNOG  
       OTPADA

 

 

Članak 35.

 

Davatelj usluge je dužan građanima omogućiti podnošenja prigovora na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada, pisanim putem na adresu Davatelja usluge poštanskom pošiljkom ili elektroničkom poštom te na zapisnik u sjedištu Davatelja usluge.

Davatelj usluge je dužan na prigovor građana odgovoriti u roku od 15 dana od dana njegova zaprimanja.

Davatelj usluge dužan je voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora građana najmanje godinu dana od dana zaprimanja prigovora.

 

 

XII. NADZOR

 

Članak 36.

 

Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija za komunalno redarstvo.

 

 

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Članak 37.

 

Davatelj usluge donijet će Cjenik javne usluge u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke.

 

 

Članak 38.

 

Davatelj usluge osigurat će nabavu opreme za odvojeno prikupljanje biootpada na lokaciji obračunskog mjesta Korisnika u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ove Odluke.

 

 

Članak 39.

 

Davatelj usluge osigurat će otpremu spremnika za pojedinačno korištenje javne usluge te pojedinačno korištenje javne usluge u roku od 10 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke.

 

 

Članak 40.

 

Zadužuje se Gradonačelnik Grada Rijeke da o realizaciji obveza iz članka 38. i 39. ove Odluke podnosi šestomjesečno izvješće Gradskom vijeću Grada Rijeke.

 

 

 Članak 41.

 

Davatelj usluge dužan je u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke predložiti mjerni sustav koji će točno izmjeriti udio korištenja svakog Korisnika u slučajevima kada više Korisnika koristi zajednički spremnik ili više zajedničkih spremnika.

Davatelj usluge dužan je u roku od 18 mjeseci osigurati opremu potrebnu za mjerni sustav koji će točno izmjeriti udio korištenja svakog Korisnika u slučajevima kada više Korisnika koristi zajednički spremnik ili više zajedničkih spremnika.

Davatelj usluge dužan je u roku od 24 mjeseca osigurati svim Korisnicima javnu uslugu koja će točno izmjeriti udio korištenja svakog Korisnika u slučajevima kada više Korisnika koristi zajednički spremnik ili više zajedničkih spremnika.

 

 

Članak 42.

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 4/18, 9/18, 9/19 i 22/19). 

 

 

Članak 43.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”, osim odredbe članka 31. stavka 2. ove Odluke koja stupa na snagu tri mjeseca od dana uvođenja pojedinačnog korištenja javne usluge na određenom dijelu Grada.

 

 

KLASA: 024-01/22-01/35
URBROJ: 2170-1-16-00-22-2
Rijeka, 31. ožujka 2022.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.

 

Privitak 1. – Opći uvjeti ugovora o korištenju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada