GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 7. travnja 2022.

Godina IX - broj 5.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijekebroj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 31. ožujka 2022. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU
o pokretanju osnivanja Lokalne akcijske skupine u ribarstvu

 

 

 

Članak 1.

 

Grad Rijeka suglasan je sudjelovati u formiranju partnerstva predstavnika gospodarskog, civilnog i javnog sektora u svrhu osnivanja i djelovanja Lokalne akcijske skupine u ribarstvu (u daljnjem tekstu: FLAG) kao jedan od suosnivača.

FLAG se osniva radi izrade i provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu i ostvarivanja zajedničkih interesa svih razvojnih dionika ribarstvenog područja.

 

 

Članak 2.

 

 Ribarstveno područje FLAG-a obuhvatit će područje grada Rijeke, grada Krka, općine Omišalj, općine Punat, općine Dobrinj, općine Vrbnik, općine Baška i općine Malinska-Dubašnica.

 

 

Članak 3.

 

 Predstavnica Grada Rijeke u FLAG-u je pročelnica Odjela gradske uprave za poduzetništvo, a u slučaju njene spriječenosti osoba koju ona ovlasti kao svoju zamjenu.

 

 

Članak 4.

 

Grad Rijeka stječe prava i obveze člana FLAG-a danom osnivanja FLAG-a.

Grad Rijeka, kao član FLAG-a ima pravo birati i biti biran u sva tijela FLAG-a, sudjelovati u utvrđivanju zajedničke politike i programa FLAG-a, odlučivati o sredstvima i imovini FLAG-a, sudjelovati u aktivnostima od zajedničkog interesa i druga prava utvrđena Statutom i drugim općim aktima FLAG-a.

Grad Rijeka obvezan je podupirati rad FLAG-a u skladu sa Statutom i drugim općim aktima FLAG-a.

 

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

KLASA: 024-01/22-01/32
URBROJ: 2170-1-16-00-22-2
Rijeka, 31. ožujka 2022.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.