GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 7. travnja 2022.

Godina IX - broj 5.Na temelju članka 15. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 147/14, 123/17 i 118/18) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 31. ožujka 2022. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o pokretanju postupka izrade Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja
Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021. – 2027. godine

 

 

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom pokreće postupak izrade Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021. – 2027. godine.

 

 

Članak 2.

 

Nositelj izrade Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021. – 2027. godine je Grad Rijeka kao središte Urbane aglomeracije Rijeka.

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 024-01/22-01/23
URBROJ: 2170-1-16-00-22-4
Rijeka, 31. ožujka 2022.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.