GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 7. travnja 2022.

Godina IX - broj 5.Na temelju članka 15. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 147/14, 123/17 i 118/18) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 31. ožujka 2022. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka
za financijsko razdoblje 2021. – 2027. godine

 

 

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom pokreće postupak izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021. – 2027. godine (u daljnjem tekstu: Strategija).

 

 

Članak 2.

 

Strategija je temeljni strateški dokument kojim će se odrediti ciljevi i prioriteti razvoja za Urbanu aglomeraciju Rijeka.

Strategijom će se definirati srednjoročna vizija, zajednički smjerovi razvoja te predlagati zajednički pravci djelovanja Urbane aglomeracije Rijeka.

 

 

Članak 3.

 

Nositelj izrade Strategije je Grad Rijeka kao središte Urbane aglomeracije Rijeka.

Stručne poslove za potrebe izrade i provedbe Strategije obavljat će Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke.

 

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 024-01/22-01/23
URBROJ: 2170-1-16-00-22-2
Rijeka, 31. ožujka 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.