OSTALO / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 7. travnja 2022.

Godina IX - broj 5.GRAD RIJEKA, Rijeka, zastupan po gradonačelniku Marku Filipoviću  (u daljnjem tekstu: Grad)

i

SINDIKAT OBRAZOVANJA, MEDIJA I KULTURE HRVATSKE, zastupan po predsjednici Božici Žilić (u daljnjem tekstu: Sindikat).

i

SINDIKAT RADNIKA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU HRVATSKE, zastupan po predsjednici Iskri Vostrel Prpić (u daljnjem tekstu: Sindikat)

 

sklopili su dana 28. veljače 2022. godine

 

DODATAK (4)
Kolektivnom ugovoru
za zaposlene u dječjim vrtićima Grada Rijeke

 

Članak 1.

 

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su dana 4. prosinca 2017. godine sklopile Kolektivni ugovor za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka („Službene novine Grada Rijeke“ broj 12/17), dana 17. rujna 2018. godine Dodatak (1) Kolektivnog ugovora za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka („Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/18), dana 14. studenog 2019. godine Dodatak (2) Kolektivnog ugovora za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka („Službene novine Grada Rijeke“ broj 21/19) i dana 22. prosinca 2020. godine Dodatak (3) Kolektivnog ugovora za zaposlene u dječjim vrtićima Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 1/21).

 

Članak 2.

 

Stavak 3. članka 43. Kolektivnog ugovora mijenja i glasi:

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da osnovica za obračun plaće u Ustanovama iznosi:

  • 5.393,41 kuna bruto (povećanje 3,5% na osnovicu od 5.211,02 kuna bruto) od 1. veljače 2022.godine, a primijenit će se počevši od obračuna i isplate plaće u mjesecu ožujku 2022. godine,
  • 5.601,85 kuna bruto (povećanje 7,5% na osnovicu od 5.211,02 kuna bruto) od 1. lipnja 2022. godine, a primijenit će se počevši od obračuna i isplate plaće u mjesecu srpnju 2022. godine,
  • 5.732,12 kuna bruto (povećanje 10,0% na osnovicu od 5.211,02 kuna bruto) od 1. prosinca 2022. godine, a primijenit će se počevši od obračuna i isplate plaće u mjesecu siječnju 2023. godine.

 

Članak 3.

 

Ugovorne strane suglasne su da u mjesecu rujnu 2022. godine, u dobroj vjeri započnu kolektivno pregovaranje s ciljem sklapanja novog Kolektivnog ugovora.

 

Članak 4.

 

Ugovorne strane suglasne su da je ovaj Dodatak (4) Ugovora sklopljen danom njegova potpisivanja,  pri čemu će se izmijenjene, odnosno ovim Dodatkom Ugovora utvrđene osnovice na obračun i isplatu plaća primijenit  kako je utvrđeno u čanku 2. ovoga Dodatka (4) Ugovora.

 

Ostale odredbe Ugovora i Dodataka (1, 2 i 3) ostaju neizmijenjene.

 

Članak 5.

 

Dodatak (4) Ugovora objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

Članak 6.

 

Ovaj Dodatak sačinjen je u dvanaest (12) primjeraka od kojih svaka strana zadržava po četiri (4) primjerka.

 

 

 

KLASA: 601-02/21-01/24
URBROJ:2170-1-04-00-22-17
U Rijeci, 28.2.2022. godine

 

 

 

GRAD RIJEKA                    SINDIKAT  OBRAZOVANJA,                 SINDIKAT RADNIKA U
                                            MEDIJA I KULTURE HRVATSKE         PREDŠKOLSKOM ODGOJU I
                                                                                                             OBRAZOVANJU HRVATSKE        

                                                   

 

 

Gradonačelnik                                  Predsjednica                                     Predsjednica                                                                       

                                                                                                                                                    

Marko Filipović, v.r.                      Božica Žilić, v.r.                           Iskra Vostrel Prpić, v.r.

 

 

 

 

___________________              _____________________                       _____________________