GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 7. travnja 2022.

Godina IX - broj 5.Na temelju članka 78. Zakona o koncesijama (“Narodne novine” broj 69/17 i 107/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2022. godine, donijelo je

 

 

IZMJENU
Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija
na području grada Rijeke za razdoblje od 2020. do 2022. godine

 

 

 

Članak 1.

 

U Srednjoročnom (trogodišnjem) planu davanja koncesija na području grada Rijeke za razdoblje od 2020. do 2022. godine (“Službene novine Grada Rijeke” broj 22/19, 17/20 i 3/21), članak 3. mijenja se i glasi:

“Koncesije iz članka 2. točaka 1., 3. i 4. ovoga Plana planiraju se dati u 2022. godini.”

 

 

Članak 2.

 

Ova izmjena Plana stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 024-01/22-01/27
URBROJ: 2170-1-16-00-22-2
Rijeka, 31. ožujka 2022.

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.