GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 7. travnja 2022.

Godina IX - broj 5.Na temelju članka 127. i 129. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21) i članka 46. Statuta Grada Rijeke “Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj 31. ožujka 2022. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU
o davanju suglasnosti za zaduženje i  davanju jamstva za ispunjenje obveza
 TD Energo d.o.o.

 

 

 

Članak 1.

 

Daje se suglasnost trgovačkom društvu Energo d.o.o. (u daljnjem tekstu: TD Energo d.o.o.) za zaduženje putem dugoročnog financijskog kredita kod Erste&Steiermärkische Bank d.d. u iznosu od 30.000.000,00 kn, radi sufinanciranja vlastite komponente u realizaciji EU projekta Obnova toplinarstva grada Rijeke, pod sljedećim uvjetima:

Iznos: Kn 30.000.000,00

Kamatna stopa: 2,30% fiksno godišnje

Naknada za obradu zahtjeva: 0,15% jednokratno

Naknada za rezervaciju: 0% godišnje

Naknada za prijevremenu otplatu kredita: 1,00% od iznosa prijevremeno vraćene glavnice kredita

Krajnji rok korištenja kredita: 31.12.2023.

Rok otplate: 15 godina, bez počeka, po isteku roka korištenja

Način otplate: jednake tromjesečne rate, prva rata dospijeva 31.03.2024.

Instrumenti osiguranja: obična zadužnica TD Energo d.o.o. i jamstvo Grada Rijeke do iznosa od Kn 24.000.000,00 uvećanog za pripadajuću kamatu i ostale troškove

Ostalo:

– korištenje kredita se ograničava na maksimalan iznos koji će se definirati postupkom javne nabave

– vođenje platnog prometa u volumenu koji odgovara udjelu ESB plasmana u ukupnim plasmanima TD Energo d.o.o.

 

 

Članak 2.

 

Odobrava se davanje jamstva za ispunjenje preuzetih obveza TD Energo d.o.o. iz članka 1. ove Odluke, u iznosu od 24.000.000,00 kn, uvećanog za pripadajuću kamatu i ostale troškove.

 

 

Članak 3.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeke za sklapanje ugovora o jamstvu s Erste&Steiermärkische Bank d.d, nakon dobivanja prethodne suglasnosti ministra financija Republike Hrvatske.

 

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 024-01/22-01/29
URBROJ: 2170-1-16-00-22-2
Rijeka, 31. ožujka 2022.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.