GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 7. travnja 2022.

Godina IX - broj 5.Na temelju članka 54. Odluke o najmu stanova (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 12/11, 51/11 i 54/12 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 14/20) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradonačelnik Grada Rijeke, 28. ožujka 2022. godine, donio je

 

 

 

ZAKLJUČAK
o dopuni Zaključka o utvrđivanju visine slobodno
 ugovorene najamnine

 

 

 

Članak 1.

 

U Zaključku o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine (“Službene novine Grada Rijeke” broj 17/21), u članku 2. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

“Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, visina slobodno ugovorene najamnine za stan odnosno stambeni prostor koji je dodijeljen u najam na temelju članka 62. stavka 1. točke 4. Odluke o najmu stanova, odnosno osobama koje su zaposlene u oblasti zdravstva, kulture, športa, visokog školstva, pravosuđa i policije, čiji su priznati rezultati rada značajni za Grad, ako se ocijeni da će svojim radom pridonijeti razvoju Grada ili ako su te osobe od izuzetnog značaja za funkcioniranje djelatnosti u kojoj su zaposleni, utvrđuje se za m2 stana kako slijedi:

            – za stan 33,38 kn/m2

            – za stambeni prostor 14,66 kn/m2

            – za stan II. kategorije 19,52 kn/m2.”

 

 

Članak 2.

 

Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke” stupa na snagu dana 1. svibnja 2022. godine. 

 

KLASA: 024-02/22-01/28-14
URBROJ: 2170-1-15-00-22-1
Rijeka, 28. ožujka 2022.

 

 

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.