Impressum

“Službene novine Grada Rijeke” – službeno glasilo Grada Rijeke

Elektronička verzija službenih novina informativnog je karaktera. Samo je tiskano izdanje službenih novina pravno obvezujuće.

Službene novine Grada Rijeke službeno su glasilo Grada Rijeke u kojem se objavljuju opći akti koji sukladno zakonskim propisima moraju biti objavljeni u službenom glasilu, odluke i drugi akti Gradskog vijeća i Gradonačelnika za koje Gradsko vijeće ili Gradonačelnik odrede da se objave te ostali akti čije je objavljivanje obvezno prema zakonu, podzakonskim aktima ili aktima koje je donijelo Gradsko vijeće.

Odluke objavljene do 31. prosinca 2013. godine nalaze se u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.
 
Izdavač
Grad Rijeka
Korzo 16
HR-51000 Rijeka
 
Uredništvo: Ured Grada
T: ++385 51 209 535
F: ++385 51 209 537
E: sluzbene.novine@rijeka.hr
 
Grafičko oblikovanje i razvoj: Goran Grudić, mag. inf.

Powered by WordPress.
 
© Copyright, Grad Rijeka 2024.