GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 7. travnja 2022.

Godina IX - broj 5.Na temelju članka 34. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 23. Statuta Dječjeg vrtića Rijeka i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 16. ožujka 2022. godine, donio je

 

 

O D L U K U
o imenovanju članova
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Rijeka

 

 

 

I.

 

Za članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Rijeka, iz reda osnivača, imenuju se:

– Nadja Poropat

– Ružica Mirić Agbaba

– Tajana Masovčić

– Božidarka Matija Čerina.

 

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 024-02/22-01/25-13
URBROJ: 2170-1-15-00-22-1
Rijeka, 16. ožujka 2022.

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.