Datum tiskanog izdanja: Utorak, 21. prosinca 2021.

Godina VIII - broj 15.


Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

Na temelju odredbe članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08 , 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 14. prosinca 2021. godine donijelo je

Continue reading

Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. prosinca 2021. godine, donijelo je

Continue reading

Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2021. godinu

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. prosinca 2021. godine, donijelo je

  Continue reading

Izmjene i dopuna Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinu

Na temelju članka 114b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine“ broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20 i 117/21) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. prosinca 2021. godine, donijelo je

Continue reading

Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. gdinu

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 190. Zakona o gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 84/21) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. prosinca 2021. godine, donijelo je 

 

 

 

 

IZMJENE
Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

 

 

 

Članak 1.

 

U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 16/20) – u daljnjem tekstu: Program, članak 2. mijenja se i glasi:

”Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja u ukupnom iznosu od 14.370.000,00 kuna, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 5.039.000,00 kuna, proračuna Grada u iznosu od 2.325.000,00 kuna, naknade za koncesije u iznosu od 401.000,00 kuna, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 300.000,00 kuna, fondova EU u iznosu od 3.534.000,00 kuna, komunalne naknade u iznosu od 1.341.000,00 kuna te donacija u iznosu od 1.430.000,00 kuna kako slijedi:

 

  1. Nerazvrstane ceste

 

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

 

1.

Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu

 

2.300.000,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

870.000,00

1.2.

Izvor financiranja: donacije

1.430.000,00

2.

Labinska ulica – pristup RIO

3.274.000,00

2.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

407.000,00

2.2.

Izvor financiranja: naknada za koncesije

401.000,00

2.3.

Izvor financiranja: proračun Grada

825.000,00

 

2.4.

Izvor financiranja: naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

300.000,00

2.5.

Izvor financiranja: komunalna naknada

1.341.000,00

3.

Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo

717.000,00

3.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

717.000,00

4.

Izgradnja sabirne ulice SUXI (čvor Pilepići)

100.000,00

4.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

100.000,00

 

5.

Izgradnja komunalne infrastrukture u radnoj zoni Bodulovo

 

7.174.000,00

5.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

2.340.000,00

5.2.

Izvor financiranja: proračun Grada

1.500.000,00

5.3.

Izvor financiranja: fondovi EU

3.334.000,00

6.

Sveukupno nerazvrstane ceste

13.565.000,00

6.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

4.434.000,00

6.2.

Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada

2.325.000,00

6.3.

Sveukupno izvor financiranja: donacije

1.430.000,00

6.4.

Sveukupno izvor financiranja: naknada za koncesije

401.000,00

6.5.

Sveukupno izvor financiranja: fondovi EU

3.334.000,00

6.6.

Sveukupno izvor financiranja: komunalna naknada

1.341.000,00

6.7.

Sveukupno izvor financiranja: naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

 

300.000,00

 

  1. Javna rasvjeta

 

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

1.

Labinska ulica – pristup RIO

255.000,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

255.000,00

 

2.

Izgradnja komunalne infrastrukture u radnoj zoni Bodulovo

 

360.000,00

2.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

160.000,00

2.2.

Izvor financiranja: fondovi EU

200.000,00

3.

Sveukupno javna rasvjeta

615.000,00

3.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

415.000,00

3.2.

Sveukupno izvor financiranja: fondovi EU

200.000,00

 

  1. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

 

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

1.

Pješačka površina PP21 na Martinkovcu

190.000,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

190.000,00

 

2.

Sveukupno javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

 

190.000,00

2.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

190.000,00”

 

 

 

Članak 2.

 

Članak 3. mijenja se i glasi:

“Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja u ukupnom iznosu od 18.431.150,00 kuna, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 3.052.950,00 kuna, proračuna Grada u iznosu od 10.635.200,00 kuna, komunalne naknade u iznosu od 4.411.000,00 kuna te donacija u iznosu od 332.000,00 kuna kako slijedi:

 

  1.  Nerazvrstane ceste

     

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

 

1.

Prometnica Ž5025 – I. etapa Rujevica – Marinići

 

142.500,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

142.500,00

2.

Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova

19.000,00

2.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

19.000,00

3.

Prometnice i promet

400.000,00

3.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

400.000,00

 

4.

Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura

 

130.000,00

4.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

130.000,00

5.

Trsat – ceste

224.200,00

5.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

224.200,00

6.

Sveukupno nerazvrstane ceste

915.700,00

6.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

161.500,00

6.2.

Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada

754.200,00

 

      2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

 

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

 

 

1.

Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić

 

 

16.380.450,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

2.891.450,00

1.2.

Izvor financiranja: proračun Grada

8.746.000,00

1.3.

Izvor financiranja: komunalna naknada

4.411.000,00

1.4.

Izvor financiranja: donacije

332.000,00

2.

Glavni projekt ulica i trgova Stari grad

50.000,00

2.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

50.000,00

3.

Obalna šetnica zapad

40.000,00

3.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

40.000,00

 

4.

Sveukupno javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

 

16.470.450,00

4.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

2.891.450,00

4.2.

Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada

8.836.000,00

4.3.

Sveukupno izvor financiranja: komunalna naknada

4.411.000,00

4.4.

Sveukupno izvor financiranja: donacije

332.000,00

 

     3. Groblja

 

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

1.

Izgradnja općih polja na CGG Drenova

1.045.000,00

1.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

1.045.000,00

2.

Sveukupno groblja

1.045.000,00

2.1.

Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada

1.045.000,00”

 

 

 

Članak 3.

 

Članak 4. mijenja se i glasi:

”Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati u ukupnom iznosu od 423.000,00 kuna, financirat će se iz komunalnog doprinosa u iznosu od 423.000,00 kuna kako slijedi:

 

  1.  Nerazvrstane ceste

 

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

 

1.

Rekonstrukcija Ulice Petra Kobeka planske oznake OU1 i OU2, proširenje

 

113.000,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

113.000,00

2.

Rekonstrukcija Cambierieve ulice, proširenje

110.000,00

2.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

110.000,00

 

3.

Pristupna cesta za TC Kaufland-Škurinje, proširenje i produženje

 

200.000,00

3.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

200.000,00

4.

Sveukupno nerazvrstane ceste

423.000,00

4.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

423.000,00”

 

 

 

Članak 4.

 

Članak 6. mijenja se i glasi:

“Ukupna sredstva za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 33.224.150,00 kuna.”

 

Članak 5.

Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2021. godinu iz članka 5. Programa mijenja se i glasi kako je navedeno u privitku koji čini sastavni dio ovih Izmjena Programa.

 

Članak 6.

Ove Izmjene Programa stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/140
URBROJ: 2170-01-16-00-21-2
Rijeka, 14. prosinca 2021.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.

 

 

Prilog I – Izmjene Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2021. godinu

Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini

Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. prosinca 2021. godine, donijelo je

Continue reading

Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja

Na temelju članka 37. Zakona o dadiljama (“Narodne novine” broj 37/13 i 98/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. prosinca 2021. godine, donijelo je

Continue reading

Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Rijeka od roditelja-korisnika usluga

Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. prosinca 2021. godine, donijelo je

  Continue reading

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića More od roditelja-korisnika usluga

Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. prosinca 2021. godine, donijelo je

  Continue reading

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Sušak od roditelja-korisnika usluga

Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. prosinca 2021. godine, donijelo je

  Continue reading

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambenog područja Drenova-Bok

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”) broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine” Primorsko – goranske županije broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. prosinca 2021. godine donijelo je

Continue reading

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Srdoči

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01,79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17 – ispravak pročišćenog teksta), članka 103. stavka 2. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10, 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. prosinca 2021. godine, donijelo je

  Continue reading

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području grada Rijeke

Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine” broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 i 42/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. prosinca 2021. godine, donijelo je

   Continue reading

Odluka o izmjenama Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti

Na temelju članka 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10, 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. prosinca  2021. godine, donijelo je

  Continue reading

Odluka o izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama na području grada Rijeke

Na temelju članka 109. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. prosinca 2021. godine, donijelo je

Continue reading