GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 21. prosinca 2021.

Godina VIII - broj 15.Na temelju članka 114b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine“ broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20 i 117/21) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. prosinca 2021. godine, donijelo je

 

 

 

IZMJENE I DOPUNU
Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinu

 

 

 

 

Članak 1.

 

U Planu raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 16/20) članak 2. mijenja se i glasi:

“Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Grada za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 9.000.000,00 kuna.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka, po projektima i programima, utvrđuje se kako slijedi:

 

Redni broj

Rashodi

Plan za 2021.

Novi plan 2021.

1

2

3

4

 

I. Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u ustanovama kulture u vlasništvu Grada Rijeke

 

 

1.

Muzej grada Rijeke

 

 

 

Zaštita građe

250.000,00

250.000,00

 

Ukupno I.:

250.000,00

250.000,00

 

II. Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu Javnih potreba u kulturi Grada Rijeke

 

 

 

Programi sustavne zaštite i očuvanja

 

 

1.

Povijesni i pomorski muzej Hrvatskog primorja Rijeka

 

 

 

Restauracija  muzejske građe Povijesnog i pomorskog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka

40.000,00

40.000,00

2.

Verica Jakovac

 

Restauracija povijesne stolarije Zgrade Venutti, 1895.

57.000,00

57.000,00

3.

Državni arhiv u Rijeci

 

Projektna dokumentacija 1. dio

44.000,00

44.000,00

 

Programi znanstvenih istraživanja

 

 

4.

Udruga katedra Čakavskoga sabora Grobnišćine

 

 

 

Tri desetljeća grobničke katedre, Grobnički zbornik

10.000,00

10.000,00

5.

Udruga Istraživački i edukacijski centar Typeflow

 

Digitalna slovolivnica

9.000,00

9.000,00

6.

Udruga Istraživački i edukacijski centar Typeflow

 

Banja 2.0 tjedan – glagoljice 2021

12.000,00

12.000,00

7.

Udruga Slobodna Država Rijeka

 

Ciotta i godine razvoja – od primorskog gradića di imperijalne luke (1868. -1914.), znanstveni skup

12.300,00

12.300,00

8.

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

 

Dijalozi s baštinom 2021., znanstveni skup

13.300,00

0,00

 

Nakladnički programi

 

 

9.

Marko Medved

 

 

 

Fluminensia sacra – nepoznata riječka sakralna baština, znanstvena monografija

9.800,00  

0,00

10.

Udruga Slobodna Država Rijeka

 

Zbornik radova znanstvenog skupa 100 godina od osnutka Riječke Države

12.600,00  

12.600,00

11.

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

 

Dijalozi s baštinom, zbornik radova

14.000,00  

0,00

12.

Preuzete obveze iz prethodne godine

0,00

3.000,00

 

Ukupno II.:

234.000,00

199.900,00

 

III. Kapitalna ulaganja u objekte kulture i programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Rijeke

 

 

1.

Trg pul Vele Crikve

 

 

 

Monitoring Kosog tornja

40.000,00

0,00

2.

Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić – EPK infrastruktura

 

Izvođenje radova na rekonstrukciji vanjske stolarije  H-objekta, mostovima između Ciglene zgrade i H-objekta te izrada dokumentacije za H-objekt (Muzej moderne i suvremene umjetnosti)

697.241,00

766.000,00

3.

Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine – EU

 

Rekonstrukcija Palače šećerane i m/b Galeb – vlastito učešće

3.950.000,00

2.871.529,00

4.

Povežimo se baštinom

 

Pokretanje kulturno-turističkog posjetiteljskog centra u Rijeci

89.500,00

40.500,00

5.

Zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat

 

Nastavak programa izvođenja zaštitnih radova

52.000,00

52.000,00

6.

Motorni brod Galeb

 

Tekuće održavanje i posada

121.700,00

121.700,00

7.

Cjelovita zbirka radova umjetnika Romola Vennucia

 

Pripreme aktivnosti

25.000,00

0,00

8.

Kuća Colazio

 

Usluga izrade elaborata koji sadrži prijedlog prezentacije kuće Colazio na Principiju u Rijeci

14.000,00

0,00

9.

Prezentacija zida na Trgu Ivana Klobučarića

 

Pripremne aktivnosti

50.000,00

0,00

10.

Vizualni identitet načina označavanja objekata kulturne baštine

Nastavak aktivnosti na projektu signalizacije i obilježavanja kulturne baštine

70.000,00 

70.000,00 

 11.

Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić – Cigleni i T objekt

 

Nastavak aktivnosti na projektu Benčić – vlastito učešće

0,00

3.218.371,00

 

Ukupno III.:

5.109.441,00

7.140.100,00

 

IV. Kapitalne donacije i pomoći:

 

 

1.

Dominikanski samostan

 

 

 

Radovi na sanaciji bivšeg augustinskog samostana u Rijeci

50.000,00

50.000,00

2.

Obnova pročelja unutar zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke

 

Izvođenje radova na sanaciji i obnovi pročelja u sklopu Liste prioriteta

1.076.559,00

300.000,00

3.

Obnova grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat

 

Izvođenje radova na sanaciji i obnovi grobnih mjesta u sklopu Liste prioriteta

60.000,00

40.000,00

4.

Lučka uprava Rijeka

 

Radovi na uređenju palače na Rivi 1

1.000.000,00

1.000.000,00

5.

Židovska općina Rijeka

 

Obnova “mikvi”

20.000,00

20.000,00

 

Ukupno IV.:

2.206.559,00

1.410.000,00

 

UKUPNO:

7.800.000,00

9.000.000,00

 

 

 

Članak 2.

 

Ove Izmjene i dopuna Plana stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/139
URBROJ: 2170-01-16-00-21-2
Rijeka, 14. prosinca 2021.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.