GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 21. prosinca 2021.

Godina VIII - broj 15.Na temelju članka 109. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. prosinca 2021. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama na području grada Rijeke

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o nerazvrstanim cestama na području grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 54/12) u članku 10. stavku 2. riječi: „Rijeka promet d.d. Rijeka (u daljnjem tekstu: Rijeka promet)“ zamjenjuju se riječima: „RIJEKA plus d.o.o. Rijeka (u daljnjem tekstu: Rijeka plus)“.

 

Članak 2.

 

U cijelom tekstu Odluke riječi: „Rijeka promet“ u određenom padežu, zamjenjuju se riječima: „Rijeka plus“ u odgovarajućem padežu.

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“, a stupa na snagu  danom upisa pripajanja trgovačkog društva Rijeka promet d.d. Rijeka trgovačkom društvu Rijeka plus d.o.o. Rijeka, u sudski registar.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/149
URBROJ: 2170-01-16-00-21-2
Rijeka, 14. prosinca 2021.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.,