GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 21. prosinca 2021.

Godina VIII - broj 15.Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”) broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine” Primorsko – goranske županije broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. prosinca 2021. godine donijelo je

 

 

ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja
stambenog područja Drenova-Bok

 

 

 

 

I. Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambenog područja Drenova-Bok

 

 

Članak 1.

 

Odlukom o donošenju Detaljnog plana uređenja stambenog područja Drenova-Bok (“Službene novine Grada Rijeke” broj 12/15) stupio je na snagu Detaljni plan uređenja stambenog područja Drenova-Bok (u daljnjem tekstu: Plan).

Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Plana (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana) određena je odredbom članka 198. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19).

Obveza izrade i donošenja Izmjena i dopuna Plana utvrđena je člankom 309. Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 7/07 i 14/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 8/14, 3/17, 21/19 i 11/20 – ispravak).

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana u ime Grada Rijeke je Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem (u daljnjem tekstu: Odjel), a odgovorna osoba je pročelnik Odjela.

 

 

II. Razlozi za donošenje Izmjena i dopuna Plana

 

 

Članak 2.

 

Ove Izmjene i dopune Plana donose se radi izmjene elemenata planirane prometne mreže i uvjeta građenja za stambenu i mješovitu namjenu na području obuhvata Plana.

 

 

III. Obuhvat Izmjena i dopuna Plana

 

 

Članak 3.

 

 Obuhvat Izmjena i dopuna Plana istovjetan je obuhvatu Plana.

 

 

IV. Ocjena stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna Plana

 

 

Članak 4.

 

Aktualno stanje na području obuhvata Izmjena i dopuna Plana prvenstveno se ogleda u sljedećim činjenicama:

– prostor je neizgrađen i neuređen, 

– prostor je planski artikuliran i započeta je realizacija Plana sa istočne i zapadne strane obuhvata,

– dio prostora koristi se kao više manjih poljoprivrednih površina dok je preostali dio zapušten i obrastao u šikaru,

– kvalitativna posebnost obuhvaćenog prostora je u njegovoj pozicioniranosti uz jednu od značajnijih gradskih prometnica s kojeg se pružaju vizure na Kvarnerski zaljev.

Od donošenja Plana do danas, planirani zahvati gradnje i uređenja prostora nisu poduzeti čime je otvorena mogućnost za planiranje i realizaciju novih programa za stambenu i mješovitu namjenu.

 

 

V. Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Plana

 

 

Članak 5.

 

U sklopu izrade Izmjena i dopuna Plana potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve:

– planirati nove nivelacijske kote na prometnoj mreži u cilju omogućavanja  prilaza građevnim česticama stambene namjene,

– prilagoditi uvjete gradnje i uređenja na građevnim česticama stambene i mješovite namjene novoplaniranoj prometnoj mreži,

– utvrditi druge uvjete od utjecaja na opisane zahvate ili uzrokovane istima.

 

 

VI. Popis stručnih podloga u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu Izmjena i dopuna Plana

 

 

Članak 6.

 

Izmjene i dopune Plana potrebno je izraditi na sljedećim stručnim podlogama:

– katastarskim i topografskim podlogama Državne geodetske uprave,

– drugim podlogama proizašlim iz zahtjeva tijela iz članka 8. ove Odluke.

Stručne podloge iz stavka 1. ovoga članka osigurat će Grad Rijeka.

 

 

VII. Način pribavljanja stručnih rješenja

 

 

Članak 7.

 

Odgovarajuća stručna rješenja izradit će izrađivač Izmjena i dopuna Plana.

 

 

VIII. Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna Plana te drugih sudionika koji sudjeluju u izradi Izmjena i
dopuna Plana 

 

 

Članak 8.

 

Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja će davati zahtjeve iz područja svog djelokruga rada te ostalih sudionika koji će sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Plana utvrđuje se kako slijedi:

– Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka,

– Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, Rijeka,

– Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana, Rijeka,

– Hrvatske šume, Uprava šuma Podružnica Delnice,

– Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Zagreb,

– Hrvatski operater prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS) Zagreb, Prijenosno područje Rijeka,

– Hrvatska elektroprivreda, HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka,

– Javna ustanova Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije, Rijeka,

– KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Rijeka,

– Energo d.o.o., Rijeka,

– KD Čistoća d.o.o., Rijeka.

 

 

IX. Rokovi

 

 

Članak 9.

 

Za izradu Izmjena i dopuna Plana određuju se sljedeći rokovi:

– za izradu Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Plana – rok od 45 dana od pribavljenih stručnih podloga i zahtjeva iz članaka 6. i 8. Ove Odluke,

– za provođenje javnog uvida i javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Plana – rok od 8 dana,

– za izradu Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana – rok od 45 dana od provedene javne rasprave i isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna Plana za tijela iz članka 8. ove Odluke iznosi 30 dana od dana zaprimanja Odluke. U slučaju da javnopravna tijela iz članka 8. ove Odluke ne dostave svoje zahtjeve u predmetnom roku, smatrat će se da ih nemaju.

 

 

X. Izvori financiranja

 

 

Članak 10.

 

Izrada Izmjena i dopuna Plana financirat će se iz sredstava investitora.

 

 

XI. Završna odredba

 

 

Članak 11.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/145
URBROJ: 2170-01-16-00-21-2
Rijeka, 14. prosinca 2021.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.