GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 21. prosinca 2021.

Godina VIII - broj 15.Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. prosinca 2021. godine, donijelo je

 

 

 

IZMJENE
Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2021. godinu

 

 

 

Članak 1.

 

Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2021. godinu iz članka 3. stavka 2. Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2021. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 16/20) – u daljnjem tekstu: Program, mijenja se i glasi kako je navedeno u privitku koji čini sastavni dio ovih Izmjena Programa.

 

 

 

Članak 2.

 

   Ove Izmjene Programa stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/138
URBROJ: 2170-01-16-00-21-2
Rijeka, 14. prosinca 2021.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.

 

 

 Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2021. godinu