GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 21. prosinca 2021.

Godina VIII - broj 15.Na temelju članka 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10, 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. prosinca  2021. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o izmjenama Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti (“Službene novine Grada Rijeke” broj 14/18 i 4/19) u članku 4. riječi: “Rijeka promet d.d., Rijeka, Fiumara 13, OIB: 46811281375 (u daljnjem tekstu: TD Rijeka promet d.d.)” zamjenjuju se riječima: “RIJEKA plus d.o.o., Rijeka, Blaža Polića 2, OIB: 83938812619 (u daljnjem tekstu: TD Rijeka plus d.o.o.)”.

 

Članak 2.

 

U članku 6. riječi: “trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o., Rijeka, Školjić 15, OIB: 83938812619 (u daljnjem tekstu: TD Rijeka plus d.o.o.)” zamjenjuju se riječima: “TD Rijeka plus d.o.o.”.

 

Članak 3.

 

U članku 8. stavku 1. riječi: “TD Rijeka promet d.d.” zamjenjuju se riječima: “TD Rijeka plus d.o.o.”.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke“, a stupa na snagu  danom upisa pripajanja trgovačkog društva Rijeka promet d.d. Rijeka trgovačkom društvu Rijeka plus d.o.o. Rijeka, u sudski registar.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/130
URBROJ: 2170-01-16-00-21-2
Rijeka, 14. prosinca 2021.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.