GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 21. prosinca 2021.

Godina VIII - broj 15.Na temelju članka 37. Zakona o dadiljama (“Narodne novine” broj 37/13 i 98/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. prosinca 2021. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja

 

 

 

Članak 1.

  

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti, način i postupak te kriteriji za ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti dadilja iz Proračuna Grada Rijeke.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

 

 

Članak 2.

  

Djelatnost dadilja, u smislu ove Odluke, obuhvaća čuvanje, brigu i skrb za djecu u stambenom ili poslovnom prostoru koji služi za obavljanje djelatnosti dadilja sukladno odredbama zakona kojim se uređuje djelatnost dadilja (u daljnjem tekstu: Zakon).

 

 

Članak 3.

 

Grad Rijeka (u daljnjem tekstu: Grad) će sufinancirati djelatnost dadilja registriranih na području grada Rijeke.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, Grad će sufinancirati i djelatnost dadilja registriranih na području Primorsko-goranske županije, za djecu s područja grada Rijeke koja ispunjavaju uvjete propisane ovom Odlukom, u slučaju kada sve potrebe i interese za čuvanje, brigu i skrb djece nije moguće zadovoljiti na području grada Rijeke.

 

 

Članak 4.

  

Pravo na sufinanciranje troškova čuvanja, brige i skrbi o djeci iz članka 2. ove Odluke ostvaruje se za djecu u dobi od navršenih šest (6) mjeseci života do polaska u osnovnu školu.

 

 

Članak 5.

 

Pravo na sufinanciranje djelatnosti dadilja može se ostvariti za dijete iz članka 4. ove Odluke pod sljedećim uvjetima:  

– da dijete i roditelj/i s kojim dijete živi u kućanstvu imaju prijavljeno prebivalište na području grada Rijeke, odnosno stalni boravak za strance i osobe bez državljanstva,

– da su oba djetetova roditelja zaposlena, 

 – da dijete nakon provedenog upisnog postupka u tekućoj pedagoškoj godini, radi ograničenih smještajnih kapaciteta ili nemogućnosti upisa zbog starosne dobi djeteta nije upisano u nijednu predškolsku ustanovu koja djeluje na području grada Rijeke, a koja je uvrštena u Plan mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/18, 4/19,13/19, 20/19 i 12/21) – u daljnjem tekstu: Plan mreže.

Uvjeti iz stavka 1. ovoga članka moraju biti ispunjeni kumulativno.

 

 

Članak 6.

 

Odredbe ove Odluke koje se odnose na roditelja djeteta na odgovarajući način se primjenjuju i na osobu koja se na temelju odluke nadležnog tijela skrbi o djetetu ili kojoj je dijete povjereno na čuvanje.

 

 

 Članak 7.

 

Grad će sufinancirati djelatnost dadilje s mjesečnim iznosom koji predstavlja razliku između iznosa od 720,00 kuna, koliko će plaćati roditelj djeteta i pune mjesečne cijene usluge dadilje, ali maksimalno do iznosa pune mjesečne cijene usluge od 2.800,00 kuna.

 

 

Članak 8.

 

Postupak za priznavanje prava na sufinanciranje djelatnosti dadilje provodi Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Grada (u daljnjem tekstu: Odjel), na temelju zahtjeva obrtnika registriranog za obavljanje djelatnosti dadilja (u daljnjem tekstu: obrtnik).    

Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na propisanom obrascu.

Uz zahtjev potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju: 

1. dokaz o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje – pravomoćno rješenje nadležnog tijela o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje,

2. presliku potpisanog ugovora o pružanju usluge dadilje sklopljenog između obrta i  roditelja,

3. potvrdu prebivališta ili potvrdu stalnog boravka za dijete i roditelja/e, ne starije od 30 dana,

4. potvrdu najmanje dvije predškolske ustanove koje su uvrštene u Plan mreže, da je roditelj u tekućoj pedagoškoj godini podnio prijavu za upis djeteta i da dijete nije upisano,

5. dokaz o zaposlenju za oba roditelja – potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju roditelja, ne starije od tri mjeseca,

presliku izvoda iz matične knjige rođenih za dijete.

 

 

Članak 9.

 

Obrtnik je dužan dostaviti Odjelu zahtjev za sufinanciranje iz članka 8. ove Odluke u roku od 30 dana od dana početka pružanja usluge čuvanja, brige i skrbi.

Ukoliko su ispunjeni uvjeti iz članaka 2., 3. i 5. ove Odluke, Grad će s obrtnikom sklopiti ugovor o sufinanciranju djelatnosti dadilje, kojim će se urediti međusobna prava i obveze Grada i obrtnika.

Obrtnik je dužan dostaviti Odjelu evidenciju o prisutnosti djece i preslike izdanih računa roditeljima te zahtjev za isplatu za pruženu uslugu jednom mjesečno, do desetog u mjesecu za protekli mjesec.

 

 

Članak 10.

 

Sufinanciranje djelatnosti dadilje obustavit će se bez odgode ako obrtnik prestane ispunjavati uvjete za obavljanje djelatnosti dadilje utvrđene Zakonom.

 

 

Članak 11.

 

Obrtnik je dužan do 15. siječnja tekuće godine dostaviti Odjelu godišnje financijsko izvješće o utrošenim sredstvima iz Proračuna Grada za prethodnu godinu.

Namjensko korištenje dodijeljenih sredstava obavlja Odjel kontrolom dostavljenog financijskog izvješća iz stavka 1. ovoga članka.

 

 

Članak 12.

 

Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/142
URBROJ: 2170-01-16-00-21-2
Rijeka, 14. prosinca 2021.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.