GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 21. prosinca 2021.

Godina VIII - broj 15.Na temelju odredbe članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08 , 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 14. prosinca 2021. godine donijelo je

 

 

 

PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2021. 
GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU

 

 

 

U Proračunu Grada Rijeke za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 16/20 – u daljnjem tekstu: Proračun) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2021. godinu u A. Račun prihoda i rashoda, B. Račun financiranja i C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina, kako slijedi:

 

*Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu
i projekcija za 2022. i 2023. godinu nalaze se na dnu stranice*

 

KLASA:021-05/21-01/136
URBROJ:2170/01-16-00-21-2
Rijeka, 14. prosinca 2021.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.

 

Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu