GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 21. prosinca 2021.

Godina VIII - broj 15.Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. prosinca 2021. godine, donijelo je

 

 

IZMJENE
Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini

 

 

 

Članak 1.

 

U Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini („Službene novine Grada Rijeke“ broj 16/20) – u daljnjem tekstu: Program, članak 2. mijenja se i glasi:

 „Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. ovoga Programa utvrđuje se kako slijedi:

Red.br.

NAZIV

Iznos u kn

  1.  

ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

8.962.900

1.1.         

Čišćenje javnih površina

8.219.900

1.2.         

Sanacija divljih deponija

743.000

  1.  

ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

18.831.000

  1.  

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

2.211.960

3.1.         

Održavanje pothodnika i dizala

481.000

3.2.         

Održavanje plaža

600.960

3.3.         

Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada Rijeke

350.000

3.4.         

Održavanje ostalih javnih površina  

780.000

  1.  

ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE

3.247.900

4.1.         

Održavanje javnih sanitarnih čvorova

1.177.700

4.2.         

Održavanje javnih satova

302.000

4.3.         

Održavanje autobusnih čekaonica

290.000

4.4.         

Postava i održavanje ploča s imenima ulica i trgova, kućnih brojeva, oznaka grada Rijeke i slično

35.000

4.5.         

Održavanje javnih fontana

1.195.500

4.6.         

Održavanje ostale urbane opreme

247.700

  1.  

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

24.149.000

  1.  

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

10.173.000

  1.  

ODRŽAVANJE GROBLJA

2.040.500

7.1.         

Groblje Kozala

797.000

7.2.         

Groblje Trsat

352.000

7.3.         

Centralno gradsko groblje Drenova                                                                     

504.500

7.4.         

Groblje Zamet

62.000

7.5.         

Groblje Sveti Kuzam                                                                                            

23.000

7.6.         

Groblje Draga                                                                                                          

32.000

7.7.         

Groblje Donja Drenova

37.000

7.8.         

Groblje Gornja Drenova                                                                                          

11.000

7.9.         

Održavanje grobova na Aleji hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu na Centralnom gradskom groblju Drenova, grobova boraca antifašističke borbe iz Drugog svjetskog rata na groblju Kozala i Oltar križa na groblju Trsat

222.000

  1.  

PROVOĐENJE MJERA OBVEZNE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE

3.187.500

  1.  

SAKUPLJANJE NAPUŠTENIH I IZGUBLJENIH ŽIVOTINJA TE NJIHOVO ZBRINJAVANJE I  USLUGE HIGIJENIČARSKE SLUŽBE

1.222.000

  1.  

ČIŠĆENJE MORA

576.000“

 

 

Članak 2.

 

Članak 3. mijenja se i glasi:

„Sredstva potrebna za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 74.601.760,00 kn.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 63.295.550,00 kn, komunalnog doprinosa u iznosu od 900.000,00 kn, naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i naknade za financiranje građenja i održavanje javnih cesta u iznosu od 5.870.750,00 kn, prihoda od refundacija šteta u iznosu od 140.000,00 kn, prihoda po posebnim ugovorima u iznosu od 1.218.000,00 kn, prihoda od naknada za poslove naplate naknade za uređenje voda u iznosu od 2.885.000,00 kn, pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu 242.460,00 kn  i kapitalnih donacija od trgovačkih društva u iznosu od 50.000,00 kn“.

 

 

Članak 3.

 

Ove Izmjene Programa stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/141
URBROJ: 2170-01-16-00-21-2
Rijeka, 14. prosinca 2021.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.