GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 21. prosinca 2021.

Godina VIII - broj 15.Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine” broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 i 42/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. prosinca 2021. godine, donijelo je

  

 

 

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području grada Rijeke

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o uređenju prometa na području grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 9/19 i 22/19), u članku 4. stavku 1. riječi: “trgovačkog društva Rijeka promet d.d., Rijeka, Fiumara 13, OIB: 46811281375 (u daljnjem tekstu: Rijeka promet)” zamjenjuju se riječima: “ trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o., Rijeka, Blaža Polića 2; OIB: 83938812619 (u daljnjem tekstu: Trgovačko društvo)”.

 

 

Članak 2.

 

U članku 7. riječi: “Rijeka promet” zamjenjuju se riječima: “Trgovačko društvo”.

 

 

Članak 3.

 

U članku 9. stavku 3. riječi: “Rijeka promet” zamjenjuju se riječima: “Trgovačko društvo”.

 

 

Članak 4.

 

U članku 10. stavcima 2. i 3. riječi: “Rijeka promet” zamjenjuju se riječima: “Trgovačko društvo”.

 

 

Članak 5.

 

U članku 14. stavku 1. u podstavku 2. riječi: “trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o., Rijeka, Školjić 15, OIB: 83938812619 (u daljnjem tekstu: Trgovačko društvo)” zamjenjuju se riječima: “Trgovačkog društva”.

 

 

Članak 6.

 

Članak 15. mijenja se i glasi:

“Javno parkiralište može biti s naplatom ili bez naplate.

Javna parkirališta s naplatom razvrstavaju se u parkirališna područja i parkirališne zone.

Parkirališna područja i parkirališne zone određuje Gradonačelnik Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik) na prijedlog Uprave Trgovačkog društva.

Javna parkirališta s naplatom određuje Gradonačelnik.

Cijena usluge parkiranja utvrđena je Cjenikom koji donosi Uprava Trgovačkog društva uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika.”

 

 

Članak 7.

 

U članku 16. stavku 3. riječi: „Rijeka promet“ zamjenjuju se riječima: “Trgovačko društvo”.

 

 

Članak 8.

 

Članak 18. mijenja se i glasi:

“Cijenu usluge parkiranja na javnom parkiralištu iz članka 15. stavka 2. ove Odluke ne plaćaju:

            – osobe s invaliditetom na rezerviranim parkirališnim mjestima iz članka 28. stavka 1. ove Odluke i

           – vlasnici odnosno korisnici elektro vozila i tzv. “plug-in hibridi“ vozila za vrijeme punjenja vozila.

Vozilo iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka mora imati vidljivo istaknuti važeći znak pristupačnosti u suglasju s propisima.

Vlasnik odnosno korisnik vozila iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka mora nakon završenog punjenja vozila, vozilo odmah premjestiti sa parkirališnog mjesta na kojem se  nalazi uređaj za punjenje vozila. 

 Dozvoljeno vrijeme punjenja vozila iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka određuje

se aktom kojim se uređuju opći uvjeti isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama na području grada Rijeke.“

 

 

Članak 9.

 

 Članak 27. mijenja se i glasi:

“Rezervirano parkirališno mjesto može se odobriti za:

  1. Ministarstvo nadležno za unutarnje poslove,
  2. Ministarstvo nadležno za obranu,
  3. Konzularni ured,
  4. Inspekcijsko tijelo,
  5. Pravosudno tijelo,
  6. Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka,
  7. Drugu fizičku i pravnu osobu.”

 

 

Članak 10.

 

Članak 29. mijenja se i glasi:

“Korisnici rezerviranih parkirališnih mjesta iz članka 27. stavka 1. točaka 1. do 6. ove Odluke, plaćaju povlaštenu cijenu usluge parkiranja za rezervirano parkirališno mjesto utvrđenu Cjenikom.

Korisnici rezerviranih parkirališnih mjesta iz članka 27. stavka 1. točke 7. ove Odluke, plaćaju cijenu usluge parkiranja za rezervirano parkirališno mjesto utvrđenu Cjenikom.”

 

 

Članak 11.

 

Članak 30. mijenja se i glasi:

“Lokacije i broj rezerviranih parkirališnih mjesta za korisnike iz članka 27. stavka 1. točaka 1. do 6. ove Odluke određuje Gradonačelnik na prijedlog Uprave Trgovačkog društva.

Lokacije i broj rezerviranih parkirališnih mjesta za korisnike iz članka 27. stavka 1. točke 7. ove Odluke određuje Uprava Trgovačkog društva.

Rezervirana parkirališna mjesta iz stavka 1. ovoga članka daju se na uporabu na vrijeme od dvije godine, uz mogućnost produljenja, a rezervirana parkirališna mjesta iz stavka 2. ovoga članka  daju  se na uporabu na vrijeme do jedne godine, uz mogućnost produljenja sukladno odluci Uprave Trgovačkog društva.

Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, zbog promjene prometnih okolnosti, ugovor o zakupu može se raskinuti i prije isteka ugovorenog roka dana pod uvjetom da se korisniku osigura drugo parkirališno mjesto u neposrednoj blizini.”

 

 

Članak 12.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”, osim članaka 1. do 5. i članka 7., koji stupaju na snagu danom upisa pripajanja trgovačkog društva Rijeka promet d.d. Rijeka trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o. Rijeka, u sudski registar.

 

 

 KLASA: 021-05/21-01/147
URBROJ: 2170-01-16-00-21-3
Rijeka, 14. prosinca 2021.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.