GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 21. prosinca 2021.

Godina VIII - broj 15.Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. prosinca 2021. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za naplatu usluga
Dječjeg vrtića Sušak od roditelja-korisnika usluga

 

 

 

Članak 1.

  

U Odluci o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Sušak od roditelja-korisnika usluga (“Službene novine Grada Rijeke” broj 15/18) u članku 7. stavku 2. podstavak 2. mijenja se i glasi:

“- koji je strani državljanin s odobrenim najmanje privremenim boravkom ili odobrenom međunarodnom zaštitom u Republici Hrvatskoj i živi na području grada Rijeke, sudjeluje u cijeni usluga Dječjeg vrtića sukladno odredbama ove Odluke koja se primjenjuje za roditelja-korisnika usluga koji ima prebivalište na području grada Rijeke.”

 

 

Članak 2.

 

Članak 9. briše se. 

 

 

Članak 3.

  

U članku 13. stavku 1. iza podstavka 3. dodaju se novi podstavci 4. i 5. koji glase:

“- za dane kada dijete odsustvuje iz Dječjeg vrtića zbog sudjelovanja u višednevnom programu odgoja i obrazovanja izvan Dječjeg vrtića, kojeg provodi i dodatno naplaćuje Dječji vrtić, iznos dnevnog sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića smanjuje se za 50%,

– za dane kada dijete odsustvuje iz Dječjeg vrtića iz privatnih razloga, u trajanju od najmanje mjesec dana u kontinuitetu, iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića smanjuje se za 50%,”

Dosadašnji podstavak 4. postaje podstavak 6.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

“Mogućnost iz stavka 1. podstavka 5. ovoga članka, roditelj-korisnik usluga može tijekom jedne pedagoške godine koristiti najviše dva puta”.

  

 

Članak 4.

 

Iza članka 13. dodaje se članak 13a. koji glasi:       

 

“Članak 13a.

 

U slučaju kada tijekom mjeseca dijete ostvari upis u Dječji vrtić ili kada se dijete ispiše iz Dječjeg vrtića, sudjelovanje roditelja-korisnika usluga u punoj mjesečnoj cijeni usluga, utvrđeno u smislu članka 6. ove Odluke, obračunat će se po danima prisutnosti djeteta.”

 

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/143
URBROJ: 2170-01-16-00-21-4
Rijeka, 14. prosinca 2021.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.