GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 21. prosinca 2021.

Godina VIII - broj 15.Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. prosinca 2021. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 16/20), u članku 35. stavku 1. broj: “48.429.314,00”, zamjenjuje se brojem: “57.133.900,00”.

Stavak 2. briše se.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 2., broj: “349.930.155,00” zamjenjuje se brojem: “286.775.107,00”.

 

 

 

Članak 2.

 

U članku 36. stavku 8. broj:”61.098.172,00″ zamjenjuje se brojem: “33.007.435,00“.

U stavku 9. broj: “69.121.520,00” zamjenjuje se brojem: “37.956.191,00.

 

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/137
URBROJ: 2170-01-16-00-21-2
Rijeka, 14. prosinca 2021.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.