GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 21. prosinca 2021.

Godina VIII - broj 15.Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. prosinca 2021. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Rijeka od roditelja-korisnika usluga

 

 

 

 

I. OPĆA ODREDBA

 

 

 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Rijeka (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić) od roditelja-korisnika usluga.

 

 

 

II. PROGRAMI DJEČJEG VRTIĆA

 

 

Članak 2.

Dječji vrtić obavlja usluge predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi (u daljnjem tekstu: predškolski odgoj) ostvarivanjem sljedećih programa:

– redovitog programa njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi (u daljnjem tekstu: redoviti program),

– programa za darovitu djecu rane i  predškolske dobi,

– programa za djecu rane i  predškolske dobi s teškoćama u razvoju,

– programa na jeziku i pismu nacionalnih manjina,

– programa predškole.

Dječji vrtić može, pored programa iz stavka 1. ovoga članka, izvoditi i:

– programe ranog učenja stranih jezika te umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja (u daljnjem tekstu: kraći programi),

– dodatne specifične sadržaje (sportske, umjetničke i druge sadržaje) u okviru redovitog programa iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka,

– druge programe u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja.

 

 

Članak 3.

Redoviti program predškolskog odgoja, program za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju i program na jeziku i pismu nacionalnih manjina ostvaruju se u petodnevnom radnom tjednu kao:

– 10 satni program (cjelodnevni boravak),

– 6 satni program (poludnevni boravak).

 Program za darovitu djecu ostvaruje se u okviru redovitog programa predškolskog odgoja (cjelodnevni boravak).

 Program predškole organizira se u trajanju i prema rasporedu utvrđenom godišnjim planom i programom rada Dječjeg vrtića. 

 Programi iz članka 2. stavka 2. ove Odluke provode se u trajanju i prema rasporedu utvrđenom godišnjim planom i programom rada Dječjeg vrtića te u zavisnosti od interesa roditelja za pojedini program.

 

 

III. MJERILA ZA NAPLATU USLUGE

 

 

Članak 4.

Za obavljanje usluga programa iz članka 2. ove Odluke, puna mjesečna cijena programa Dječjeg vrtića za kalendarsku godinu izračunava se na osnovi ukupnih godišnjih rashoda i procijenjenog prosječnog godišnjeg broja korisnika usluga Dječjeg vrtića za kalendarsku godinu.

Ukupni godišnji rashodi iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćaju troškove smještaja djece utvrđene Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe.

 

 

Članak 5.

Ukoliko su sredstva za programe javnih potreba na području predškolskog odgoja, utvrđenih člankom 50. stavkom 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju osigurana u državnom proračunu, puna mjesečna cijena usluga programa iz članka 2. ove Odluke umanjuje se u visini iznosa utvrđenih Pravilnikom o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja.

 

 

Članak 6.

Roditelj-korisnik usluga Dječjeg vrtića koji ima prebivalište na području grada Rijeke, sudjeluje u punoj mjesečnoj cijeni programa iz članka 2. stavka 1. podstavaka 1. i 4. ove Odluke, ovisno o mjesečnom dohotku po članu kućanstva i to:

 

Dohodak po članu kućanstva mjesečno

Za cjelodnevni

boravak

Za poludnevni

boravak organiziran u posebnoj odgojnoj skupini

poludnevnog

boravka

Za poludnevni

boravak organiziran u odgojnoj skupini cjelodnevnog boravka

do 1/ do 1/3 prosječne mjesečne

isplaćene neto plaće u RH  prethodnoj

godini (za razdoblje I.-XII.)

550,00 kn

385,00 kn

550,00 kn

od 1/3 do 1/2 prosječne mjesečne

isplaćene neto plaće u RH u prethodnoj godini (za razdoblje I.-XII.)

600,00 kn

420,00 kn

600,00 kn

više od 1/2 prosječne mjesečne

 isplaćene neto plaće u RH u  prethodnoj godini

(za razdoblje I.-XII.)

720,00 kn

504,00 kn

720,00 kn

 

Napomena: prosječna mjesečna isplaćena neto plaća u Republici Hrvatskoj utvrđuje se prema Priopćenju Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske.

U slučaju kada samo jedan od roditelja-korisnika usluga i dijete imaju prebivalište na području grada Rijeke, njihovo sudjelovanje u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića utvrđuje se sukladno stavku 1. ovoga članka.

 

 

Članak 7.

Roditelj-korisnik usluga Dječjeg vrtića koji nema prebivalište na području grada Rijeke kao i roditelj-korisnik usluga Dječjeg vrtića koji je strani državljanin, plaća punu mjesečnu cijenu usluga Dječjeg vrtića iz članka 2. stavka 1. ove Odluke.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, roditelj-korisnik usluga:

koji ima prebivalište na području jedinice lokalne samouprave koja je sklopila ugovor o međusobnim pravima i obvezama s Dječjim vrtićem, sudjeluje u cijeni usluga Dječjeg vrtića sukladno odluci predstavničkog tijela te jedinice lokalne samouprave,

koji je strani državljanin s odobrenim najmanje privremenim boravkom ili odobrenom međunarodnom zaštitom u Republici Hrvatskoj i živi na području grada Rijeke, sudjeluje u cijeni usluga Dječjeg vrtića sukladno odredbama ove Odluke koja se primjenjuje za roditelja-korisnika usluga koji ima prebivalište na području grada Rijeke.

 

 

Članak 8.

Roditelj-korisnik usluga Dječjeg vrtića iz članka 2. stavka 2. ove Odluke plaća punu mjesečnu cijenu usluga.

 

 

Članak 9.

Pod dohotkom članova kućanstva u smislu članka 6. ove Odluke smatraju se sva primanja koja ostvaruju članovi kućanstva sukladno propisima o porezu na dohodak, umanjena za iznos poreza i prireza.

 

 

Članak 10.

Roditelj-korisnik usluga koji ima prebivalište na području grada Rijeke dužan je Dječjem vrtiću dostaviti dokaz o dohotku iz članka 9. ove Odluke.

Roditelj-korisnik usluga koji ne dostavi dokaz iz stavka 1. ovoga članka, sudjeluje u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića u visini najvećeg iznosa utvrđenog u članku 6. stavku 1. ove Odluke.

 

 

Članak 11.

Na temelju mjerila utvrđenih ovom Odlukom, punu mjesečnu cijenu usluga Dječjeg vrtića iz članka 2. ove Odluke te mjesečno sudjelovanje koje plaća roditelj-korisnik usluga Dječjeg vrtića utvrđuje Gradonačelnik Grada Rijeke na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića.

 

 Članak 12.

Mjesečno sudjelovanje roditelja-korisnika usluga s prebivalištem na području grada Rijeke u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića, utvrđeno u smislu članka 6. ove Odluke, smanjuje se kako slijedi:

– roditelju-korisniku usluga koji koristi prava iz socijalne skrbi, sukladno odluci Gradskog vijeća Grada Rijeke kojom se uređuje socijalna skrb,

– roditelju-korisniku usluga Dječjeg vrtića iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića smanjuje se za drugo dijete za 30%, za treće dijete za 60%, a za četvrto i svako sljedeće dijete za 100%, pod uvjetom da su djeca upisana u Dječji vrtić i da su članovi istog kućanstva,

 – za dane kada dijete odsustvuje iz Dječjeg vrtića zbog bolesti, o čemu roditelj-korisnik usluga dostavlja liječničku potvrdu, iznos dnevnog sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića smanjuje se za 20%,

– za dane kada dijete odsustvuje iz Dječjeg vrtića zbog sudjelovanja u višednevnom programu odgoja i obrazovanja izvan Dječjeg vrtića, kojeg provodi i dodatno naplaćuje Dječji vrtić, iznos dnevnog sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića smanjuje se za 50%,

– za dane kada dijete odsustvuje iz Dječjeg vrtića iz privatnih razloga, u trajanju od najmanje mjesec dana u kontinuitetu, iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića smanjuje se za 50%,

– za mjesece kada dijete boravi u Dječjem vrtiću do najviše tri sata dnevno zbog opservacije i utvrđivanja teškoća u njegovu razvoju, iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića smanjuje se za 70%. 

Smanjenje mjesečne cijene usluga Dječjeg vrtića u smislu stavka 1. ovoga članka primjenjuje se i za roditelja-korisnika usluga iz članka 6. stavka 2. ove Odluke.

Mogućnost iz stavka 1. podstavka 5. ovoga članka, roditelj-korisnik usluga može tijekom jedne pedagoške godine koristiti najviše dva puta.

 

Članak 13.

U slučaju kada tijekom mjeseca dijete ostvari upis u Dječji vrtić ili kada se dijete ispiše iz Dječjeg vrtića, sudjelovanje roditelja-korisnika usluga u punoj mjesečnoj cijeni usluga, utvrđeno u smislu članka 6. ove Odluke, obračunat će se po danima prisutnosti djeteta.

 

 

Članak 14.

Roditelj-korisnik usluga koji ima prebivalište na području grada Rijeke oslobađa se u potpunosti od mjesečnog sudjelovanja u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića, za:

– program za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju,

– program predškole,

– poludnevni boravak organiziran u Kliničkom bolničkom centru Rijeka, Lokalitet Kantrida.

 

Članak 15.

Oslobođenje od sudjelovanja u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića za program za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju i program predškole primjenjuje se i za roditelja-korisnika usluga iz članka 6. stavka 2. ove Odluke.

Oslobođenje od sudjelovanja u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića poludnevnog boravka organiziranog u Kliničkom bolničkom centru Rijeka, Lokalitet Kantrida primjenjuje se i za roditelja-korisnika usluga iz članka 6. stavka 2. i članka 7. ove Odluke.

 

 

IV. NAPLATA USLUGE

 

Članak 16.

Roditelj-korisnik usluga plaća cijenu usluga Dječjeg vrtića na žiro račun Dječjeg vrtića.

 

 Članak 17.

Dječji vrtić obračunava sudjelovanje roditelja-korisnika usluga Dječjeg vrtića u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića na temelju mjesečnih očevidnika o prisustvu djece u Dječjem vrtiću.

Na temelju obračuna iz stavka 1. ovoga članka Dječji vrtić dostavlja račun svakom roditelju-korisniku usluga najkasnije do 10. dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

Roditelj-korisnik usluga Dječjeg vrtića dužan je platiti sudjelovanje u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića na temelju računa iz stavka 2. ovoga članka najkasnije u roku od osam dana od primitka računa.

 

Članak 18.

Prilikom upisa djeteta u Dječji vrtić, roditelj je dužan uplatiti Dječjem vrtiću beskamatni predujam u visini iznosa sudjelovanja roditelja-korisnika usluga Dječjeg vrtića u punoj mjesečnoj cijeni usluge.

Uplaćeni predujam iz stavka 1. ovoga članka obračunava se zadnjim obračunom sudjelovanja roditelja-korisnika usluga u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića prilikom ispisa djeteta iz Dječjeg vrtića.

 

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 19.

 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Rijeka od roditelja-korisnika usluga (“Službene novine Grada Rijeke” broj 7/15, 8/18 i 15/18).

 

 Članak 20.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/143
URBROJ: 2170-01-16-00-21-2
Rijeka, 14. prosinca 2021.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.