Datum tiskanog izdanja: Utorak, 30. travnja 2019.

Godina VI - broj 9.


Odluka o imenovanju Odbora književne nagrade Drago Gervais

Na temelju članka 7. stavka 1. Odluke o književnoj nagradi Drago Gervais (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 22/07 i 40/09) i članka 58. Statuta Grada Rijeke  (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Rijeke, 16. travnja 2019. godine, donio je

 

O D L U K U

o imenovanju Odbora književne nagrade Drago Gervais

 

I.

 

U Odbor književne nagrade Drago Gervais (u daljnjem tekstu: Odbor), imenuju se:

  1. Ivan Šarar, kao predstavnik Grada Rijeke,
  2. Niko Cvjetković, kao predstavnik Gradske knjižnice Rijeka,
  3. Vanesa Begić, kao predstavnica Kulturnog vijeća za knjigu i nakladništvo Grada Rijeke.

 

II.

 

Zadaće Odbora utvrđene su Odlukom o književnoj nagradi Drago Gervais (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 22/07 i 40/09).

 

III.

 

Članovi Odbora imenuju se na vrijeme od dvije godine.

 

IV.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 023-01/19-04/28-43

URBROJ: 2170/01-15-00-19-1

Rijeka, 16. travnja 2019.

 

 

 

Gradonačelnik

mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.

 

Odluka o izmjenama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke

Na temelju članka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine broj” 94/13, 73/17 i 14/19), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (“Narodne novine” broj 50/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorskogoranske županijebroj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. travnja  2019. godine, donijelo je

  Continue reading

Odluka o davanju naknadne suglasnosti na Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2019. godinu

Na temelju članka 3. stavka 4. Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2019. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 16/18) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. travnja 2019. godine, donijelo je

Continue reading

Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2019. godinu

Na temelju odredbe članka 3. stavka 4. Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2019. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 16/18), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. travnja 2019. godine, donijelo je

Detaljni plan raspodjele

financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba

u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2019. godinu

Članak 1.

 

            Detaljnim planom raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Detaljni plan raspodjele) utvrđuje se raspodjela sredstava po aktivnostima i korisnicima.

            Tablični prikaz Detaljnog plana raspodjele iz stavka 1. ovoga članka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.

 

Članak 2.

 

            Ovaj Detaljni plan raspodjele stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/47

URBROJ: 2170-01-16-00-19-3

Rijeka, 25. travnja 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik

Gradskog vijeća

 Andrej Poropat, v.r.

Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2019. godinu

Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Rijeka u 2019. godini

Na temelju članka 18. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (“Narodne novine” broj 79/06 i 110/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. travnja 2019. godine, donijelo je

Continue reading

Odluka o uređenju prometa na području grada Rijeke

Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine” broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. travnja 2019. godine, donijelo je

Continue reading

Odluka o razrješenju članice i imenovanju člana Kulturnog vijeća za audiovizualnu djelatnost Grada Rijeke

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 15/12, 5/13 i 33/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10  i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. travnja 2019. godine, donijelo je

  Continue reading

Odluka o razrješenju i imenovanju članice Kulturnog vijeća za dramsku umjetnost, ples i pokret Grada Rijeke

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 15/12, 5/13 i 33/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10  i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. travnja 2019. godine, donijelo je

  Continue reading

Odluka o imenovanju članice Kulturnog vijeća za glazbenu djelatnost Grada Rijeke

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 15/12, 5/13 i 33/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10  i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. travnja 2019. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU

o  imenovanju članice

Kulturnog vijeća  za glazbenu djelatnost Grada Rijeke 

 

 

I.

 

Utvrđuje se da je IVICI VRKIĆU prestala dužnost člana Kulturnog vijeća za glazbenu djelatnost Grada Rijeke.

II.

 

Za članicu Kulturnog vijeća za  glazbenu djelatnost Grada Rijeke imenuje se DANIJELA BAUK.

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

KLASA: 021-05/19-01/48

URBROJ: 2170-01-16-00-19-5

Rijeka, 25. travnja 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik

Gradskog vijeća

 Andrej Poropat, v.r.

Odluka o razrješenju i imenovanju članova Kulturnog vijeća za muzejsku djelatnost i likovnu umjetnost Grada Rijeke

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 15/12, 5/13 i 33/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10  i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. travnja 2019. godine, donijelo je

 

ODLUKU

o razrješenju i imenovanju članova

Kulturnog vijeća za muzejsku djelatnost i likovnu umjetnost Grada Rijeke

 

 

I.

 

Razrješuju se VANA GOVIĆ, SABINA SABOLOVIĆ i NIKA RUKAVINA dužnosti članica Kulturnog vijeća za muzejsku djelatnost i likovnu umjetnost Grada Rijeke.

 

II.

 

Za članove Kulturnog vijeća za muzejsku djelatnost i likovnu umjetnost Grada Rijeke imenuju se VILMA BARTOLIĆ, JOLANDA TODOROVIĆ i DAMIR BOŽIĆ.

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 021-05/19-01/48

URBROJ: 2170-01-16-00-19-6

Rijeka, 25. travnja 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik

Gradskog vijeća

 Andrej Poropat, v.r.

Odluku o razrješenju i imenovanju članice Kulturnog vijeća za nakladničku, knjižnu i knjižničnu djelatnost Grada Rijeke

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 15/12, 5/13 i 33/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10  i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. travnja 2019. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU

o razrješenju i imenovanju članice

Kulturnog vijeća za nakladničku, knjižnu i knjižničnu djelatnost Grada Rijeke

 

I.

 

Razrješuje se LEA LAZZARICH dužnosti članice Kulturnog vijeća za nakladničku, knjižnu i knjižničnu djelatnost Grada Rijeke.

 

II.

 

Za članicu Kulturnog vijeća za nakladničku, knjižnu i knjižničnu djelatnost Grada Rijeke imenuje se ALICA KOLARIĆ.

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 021-05/19-01/48

URBROJ: 2170-01-16-00-19-7

Rijeka, 25. travnja 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik

Gradskog vijeća

 Andrej Poropat, v.r.

 

Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Srdoči

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96,  68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17 – ispravak pročišćenog teksta) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18- pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. travnja 2019. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U

o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Srdoči

 

 

Članak 1.

 

            Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama u k.o. Srdoči označenim kao: 2098/5 put od 53 m2, k.č.broj 2098/7 put od 196 m2, k.č.broj 2099/2 put od 150 m2, k.č.broj 2099/15 put od 64 m2 i k.č.broj 2101/19 put od 135 m2, u zemljišnoj knjizi upisanim u z.k.ul. PI kao javno dobro, koje  sukladno Odluci o donošenju Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 18/09 i 51/13) predstavljaju dio građevne čestice planske oznake OU V.

 

Članak 2.

 

            Na temelju ove Odluke, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel, na nekretninama iz članka 1. ove Odluke izvršit će brisanje statusa javnog dobra i upisati pravo vlasništva na ime i u korist Grada Rijeke.

 

Članak 3.

 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Grada Rijeke.

 

KLASA: 021-05/19-01/52

URBROJ: 2170-01-16-00-19-2

Rijeka, 25. travnja 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik

Gradskog vijeća

 Andrej Poropat, v.r.

 

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra o općoj uporabi u k.o. Plase

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17 – ispravak pročišćenog teksta) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 24/09, 11/10 i 5/13 i Službene novine Grada Rijeke broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18- pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. travnja 2019. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o ukidanju statusa javnog dobra o općoj uporabi u k.o. Plase

 

Članak 1.

 

            Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama u k.o.Plase, označenim kao k.č. broj 894/12, k.č.broj 894/17, k.č.broj 894/19, k.č.broj 894/26 i k.č.broj 894/27 upisanim u z.k.ul. PI kao javno dobro, na kojima je sukladno Odluci o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 7/07 i 14/13 i Službene novine Grada Rijeke broj 8/14 i 3/17) određena gospodarska namjena, poslovno-pretežito trgovačka namjena (K2).

 

Članak 2.

 

Temeljem ove Odluke, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno – knjižni odjel, na nekretninama iz članka 1. ove Odluke izvršit će brisanje statusa javnog dobra i upis prava vlasništva na ime i u korist Grada Rijeke.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Grada Rijeke.

 

KLASA: 021-05/19-01/59

URBROJ: 2170-01-16-00-19-2

Rijeka, 25. travnja 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

 

 

Predsjednik

Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Rijeka

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96,  68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01,79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17 – ispravak pročišćenog teksta), i članka 46. Statuta Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 24/09, 11/10 i 5/13 i Službene novine Grada Rijeke broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. travnja 2019. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U

o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Rijeka

 

 

Članak 1.

 

            Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini u k.o. Rijeka, označenoj kao k.č.br. 976/3 površine 195 m2, upisanoj u z.k.ul. PI, k.o. Rijeka, koja sukladno Odluci o donošenju Detaljnog plana uređenja Stari grad (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 26/08) predstavlja građevnu česticu planske oznake M2-23.

 

Članak 2.

 

Na temelju ove Odluke, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno – knjižni odjel, na nekretnini iz članka 1. ove Odluke izvršit će brisanje statusa javnog dobra i upisati pravo vlasništva na ime i u korist Grada Rijeke.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Grada Rijeke.

 

KLASA: 021-05/19-01/58

URBROJ: 2170-01-16-00-19-2

Rijeka, 25. travnja 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

 

 

Predsjednik

Gradskog vijeća

 Andrej Poropat, v.r.