GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak 30. travnja 2019.

Godina VI - broj 9.



Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 15/12, 5/13 i 33/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10  i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. travnja 2019. godine, donijelo je

 

ODLUKU

o razrješenju i imenovanju članova

Kulturnog vijeća za muzejsku djelatnost i likovnu umjetnost Grada Rijeke

 

 

I.

 

Razrješuju se VANA GOVIĆ, SABINA SABOLOVIĆ i NIKA RUKAVINA dužnosti članica Kulturnog vijeća za muzejsku djelatnost i likovnu umjetnost Grada Rijeke.

 

II.

 

Za članove Kulturnog vijeća za muzejsku djelatnost i likovnu umjetnost Grada Rijeke imenuju se VILMA BARTOLIĆ, JOLANDA TODOROVIĆ i DAMIR BOŽIĆ.

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 021-05/19-01/48

URBROJ: 2170-01-16-00-19-6

Rijeka, 25. travnja 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik

Gradskog vijeća

 Andrej Poropat, v.r.