GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak 30. travnja 2019.

Godina VI - broj 9.Na temelju članka 3. stavka 4. Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2019. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 16/18) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. travnja 2019. godine, donijelo je

 O D L U K U

o davanju naknadne suglasnosti na Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava

unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2019. godinu

I.

 

            Daje se naknadna suglasnost na Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2019. godinu, kojega je donijela Skupština Zajednice sportskih udruga grada Rijeke “Riječki sportski savez” na sjednici održanoj 28. ožujka 2019. godine.

 

II.

 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 021-05/19-01/46

URBROJ: 2170-01-16-00-19-2

Rijeka, 25. travnja 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE