GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak 30. travnja 2019.

Godina VI - broj 9.Na temelju odredbe članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96,  68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01,79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17 – ispravak pročišćenog teksta), i članka 46. Statuta Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 24/09, 11/10 i 5/13 i Službene novine Grada Rijeke broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. travnja 2019. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U

o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Rijeka

 

 

Članak 1.

 

            Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini u k.o. Rijeka, označenoj kao k.č.br. 976/3 površine 195 m2, upisanoj u z.k.ul. PI, k.o. Rijeka, koja sukladno Odluci o donošenju Detaljnog plana uređenja Stari grad (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 26/08) predstavlja građevnu česticu planske oznake M2-23.

 

Članak 2.

 

Na temelju ove Odluke, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno – knjižni odjel, na nekretnini iz članka 1. ove Odluke izvršit će brisanje statusa javnog dobra i upisati pravo vlasništva na ime i u korist Grada Rijeke.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Grada Rijeke.

 

KLASA: 021-05/19-01/58

URBROJ: 2170-01-16-00-19-2

Rijeka, 25. travnja 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

 

 

Predsjednik

Gradskog vijeća

 Andrej Poropat, v.r.