GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 30. travnja 2019.

Godina VI - broj 9.Na temelju članka 7. stavka 1. Odluke o književnoj nagradi Drago Gervais (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 22/07 i 40/09) i članka 58. Statuta Grada Rijeke  (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Rijeke, 16. travnja 2019. godine, donio je

 

O D L U K U

o imenovanju Odbora književne nagrade Drago Gervais

 

I.

 

U Odbor književne nagrade Drago Gervais (u daljnjem tekstu: Odbor), imenuju se:

  1. Ivan Šarar, kao predstavnik Grada Rijeke,
  2. Niko Cvjetković, kao predstavnik Gradske knjižnice Rijeka,
  3. Vanesa Begić, kao predstavnica Kulturnog vijeća za knjigu i nakladništvo Grada Rijeke.

 

II.

 

Zadaće Odbora utvrđene su Odlukom o književnoj nagradi Drago Gervais (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 22/07 i 40/09).

 

III.

 

Članovi Odbora imenuju se na vrijeme od dvije godine.

 

IV.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 023-01/19-04/28-43

URBROJ: 2170/01-15-00-19-1

Rijeka, 16. travnja 2019.

 

 

 

Gradonačelnik

mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.