GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak 30. travnja 2019.

Godina VI - broj 9.Na temelju odredbe članka 3. stavka 4. Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2019. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 16/18), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. travnja 2019. godine, donijelo je

Detaljni plan raspodjele

financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba

u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2019. godinu

Članak 1.

 

            Detaljnim planom raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Detaljni plan raspodjele) utvrđuje se raspodjela sredstava po aktivnostima i korisnicima.

            Tablični prikaz Detaljnog plana raspodjele iz stavka 1. ovoga članka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.

 

Članak 2.

 

            Ovaj Detaljni plan raspodjele stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/19-01/47

URBROJ: 2170-01-16-00-19-3

Rijeka, 25. travnja 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik

Gradskog vijeća

 Andrej Poropat, v.r.

Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2019. godinu