GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak 30. travnja 2019.

Godina VI - broj 9.Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine” broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. travnja 2019. godine, donijelo je

 

ODLUKU

o uređenju prometa na području grada Rijeke

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i pravila odvijanja prometa na javno prometnim površinama u gradu Rijeci (u daljnjem tekstu: Grad) te mjere za njihovo provođenje.

 

Članak 2.

 

Javno prometnim površinama, u smislu ove Odluke, smatraju se: ceste, trgovi, parkirališne površine (u daljnjem tekstu: javno parkiralište) i druge prometne površine koje su u funkciji sudionika u prometu na području Grada.

 

Članak 3.

 

Promet na javno prometnim površinama dopušten je svima pod jednakim uvjetima i u granicama propisanim zakonom i ovom Odlukom.

Na javno prometnim površinama ne smiju se poduzimati bilo kakve radnje ili djelatnosti koje bi mogle oštetiti javno prometnu površinu ili ugroziti sigurnost ili protočnost prometa.

 

II. UREĐENJE PROMETA

Članak 4.

 

Uređenje prometa na javno prometnim površinama na području Grada, na prijedlog trgovačkog društva Rijeka promet d.d., Rijeka, Fiumara 13, OIB: 46811281375 (u daljnjem tekstu: Rijeka promet) utvrđuje Odjel gradske uprave za komunalni sustav Grada (u daljnjem tekstu: Odjel), uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.

Kada se promet uređuje na dijelu državne ili županijske ceste, potrebna je i suglasnost ministarstva nadležnog za poslove prometa.

 

Članak 5.

 

Uređenjem prometa, u smislu ove Odluke, smatra se određivanje:

 1. ceste s prednošću prolaska,
 2. dvosmjernog odnosno jednosmjernog prometa,
 3. sustava tehničkog uređenja prometa i upravljanja prometom putem elektroničnih sustava i video nadzora,
 4. ograničenja brzine kretanja vozila,
 5. prometa pješaka, biciklista, vozača mopeda, turističkog vlaka i zaprežnih kola, gonjenje i vođenje stoke,
 6. javna parkirališta i načina parkiranja, zabrane parkiranja i mjesta ograničenog parkiranja,
 7. zona smirenog prometa,
 8. blokiranja autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva na mjestima koja nisu namijenjena za parkiranje tih vrsta vozila i načina deblokade tih vozila,
 9. postavljanja i održavanja zaštitnih ograda, stupića ili drugih fizičkih prepreka za pješake na opasnim mjestima,
 10. pješačkih zona, sigurnosnih pravaca za kretanje školske djece, posebnih tehničkih mjera za sigurnost pješaka i biciklista u blizini obrazovnih, zdravstvenih i drugih ustanova, igrališta, kino dvorana i slično,
 11. uklanjanja dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila,
 12. površina na kojima će se obavljati test vožnja, terenska vožnja (cross), vožnja izvan kolnika (off road), sportske, enduro i promidžbene vožnje,
 13. uvjeta prometovanja vozila opskrbe u zonama smirenog prometa i pješačkim zonama.

            Uklanjanje dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila sa javno prometnih površina provodi se sukladno općem aktu Grada kojim se uređuje komunalni red i ovoj Odluci.“

 

 

Članak 6.

Privremenu regulaciju prometa na javno prometnim površinama zbog gradnje, rekonstrukcije i popravka građevinskih objekata i instalacija utvrđuje Odjel.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, kada se privremena regulacija utvrđuje na dijelu državne ili županijske ceste, potrebna je i suglasnost ministarstva nadležnog za poslove prometa.

Pod istim uvjetima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, Odjel može privremeno zabraniti promet ako se radovi iz stavka 1. ovoga članka ne mogu izvesti bez obustave prometa.

 

Članak 7.

Rijeka promet dužan je voditi zasebne očevidnike o prometnim znakovima, zaprekama za smirivanje prometa, zaštitnim stupićima, zaštitnim ogradama za pješake i uređajima za davanje znakova prometnim svjetlima (semafori).

 

 

III. PROMET PO JAVNO PROMETNIM POVRŠINAMA

Članak 8.

 

Sudionici u prometu moraju prema osobama s invaliditetom, slijepim i nemoćnim osobama te djeci, kao i osobama koje prate ili prevoze osobe s invaliditetom i djecu, postupati s najvećom pažnjom.

 

 

Članak 9.

Na javno prometnim površinama mogu se postavljati zaštitne ograde, stupići ili druge fizičke prepreke u svrhu zaštite pješaka u prometu.

Na nogostupima ispred ustanova za predškolski odgoj, škola, kina, kazališta, sportskih dvorana, igrališta te drugih građevina i uređaja javne namjene ispred kojih se redovito okuplja veći broj ljudi, moraju se postaviti zaštitne ograde ili stupići.

Postavljanje i održavanje zaštitnih ograda ili stupića obavlja Rijeka promet.

Za postavljanje svih prepreka iz stavka 1. ovoga članka potrebno je pribaviti odobrenje koje izdaje Odjel po prethodno pribavljenoj suglasnosti ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.

Kada se fizičke prepreke postavljaju na nogostupima uz dijelove državne ili županijske ceste, potrebna je i suglasnost ministarstva nadležnog za poslove prometa.

 

Članak 10.

 

Na zahtjev vlasnika ili korisnika stambenog ili poslovnog prostora, Odjel može dati odobrenje za postavljanje zaštitnih ograda, stupića ili drugih prepreka, radi nesmetanog pristupa u objekt.

Fizičke prepreke iz stavka 1. ovoga članka postavlja Rijeka promet na trošak podnositelja zahtjeva.

Međusobna prava i obveze Rijeka promet i podnositelj zahtjeva uređuju ugovorom.

 

 

Članak 11. 

Radi osiguravanja kretanja osoba s invaliditetom, uz pješačke prijelaze moraju se ugraditi rampe ili izvesti upušteni nogostupi.

 

 

Članak 12.

Autobus javnog linijskog prijevoza ne smije se zaustavljati na stajalištima komunalnog linijskog prijevoza putnika.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, Odjel može odobriti da se autobus javnog linijskog prijevoza može zaustavljati na stajalištima komunalnog linijskog prijevoza putnika.

 

 

Članak 13.

U pješačkim zonama zabranjeno je kretanje i parkiranje svih vozila, osim vozila s posebnom dozvolom i interventnih vozila (vatrogasnih vozila, vozila hitne pomoći, vozila MUP- a, vozila HEP-a, telekomunikacija te komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu Grada).

U pješačkim zonama Odjel može privremeno odobriti kretanje vozila ako je to neophodno radi dovoza/odvoza građevinskog materijala i opreme, radi selidbe, izvođenja radova na uređenju Grada povodom blagdana i organiziranja manifestacija te osobama s invaliditetom radi pristupa do stambenih i poslovnih objekata.

U pješačkoj zoni vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od 20 km na sat.

Za kretanje u pješačkoj zoni vozač je dužan istaknuti dozvolu na vidljivom mjestu u vozilu.

 

IV. PARKIRANJE VOZILA

 

Članak 14.

 

Javnim parkiralištem, u smislu ove Odluke, smatra se:

– uređena javna površina koja se koristi za parkiranje motornih vozila i/ili drugih cestovnih vozila s pripadajućom opremom na zemljištu u vlasništvu Grada,
– građevina koja se koristi za parkiranje motornih vozila s pripadajućom opremom, a u vlasništvu je Grada odnosno u vlasništvu je ili pod upravljanjem trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o., Rijeka, Školjić 15, OIB: 83938812619 (u daljnjem tekstu: Trgovačko društvo) – u daljnjem tekstu: javna garaža,

– dio javno prometne površine koja je namijenjena isključivo za parkiranje vozila.

Javno parkiralište mora biti označeno prometnom signalizacijom sukladno propisima.

 

 

Članak 15.

 

Javno parkiralište može biti s naplatom ili bez naplate.

Javna parkirališta s naplatom razvrstavaju se u parkirališne zone.

Parkirališne zone određuje gradonačelnik Grada (u daljnjem tekstu: gradonačelnik) na prijedlog Uprave Trgovačkog društva.

Javna parkirališta s naplatom određuje Gradonačelnik.

Cijena usluge parkiranja utvrđena je Cjenikom koji donosi Uprava Trgovačkog društva uz prethodnu suglasnost gradonačelnika.

 

 

Članak 16.

 

Poslove organizacije i naplate cijene usluge parkiranja na javnom parkiralištu iz članka 15. stavka 2. ove Odluke obavlja Trgovačko društvo.

O uređenju i održavanju javnog parkirališta iz članka 14. stavka 1. podstavaka 1. i 2. brine Trgovačko društvo.

O uređenju i održavanju javnog parkirališta iz članka 14. stavka 1. podstavka 3. brine Rijeka promet.

 

Članak 17.

 

Korisnikom javnog parkirališta smatra se vlasnik vozila i/ili primatelj leasinga kojemu je vozilo prepušteno na korištenje na temelju pravnog posla leasinga odnosno najmoprimac kojem je osoba koja obavlja registriranu djelatnost rent-a-car usluge prepustila vozilo na korištenje na temelju ugovora o najmu, a koji koristi javno parkiralište sukladno ovoj Odluci.

 

Članak 18.

 

Cijenu usluge parkiranja na javnom parkiralištu iz članka 15. stavka 2. ove Odluke ne plaćaju:

– osobe s invaliditetom na rezerviranim parkirališnim mjestima iz članka 28. stavka ove Odluke,
– vlasnici odnosno korisnici elektro vozila i tzv. “plug-in hibridi“ vozila.

Vozilo iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka mora imati vidljivo istaknuti važeći znak pristupačnosti u suglasju s propisima.

Vlasnik odnosno korisnik vozila iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka mora nakon završenog punjenja vozila, vozilo odmah premjestiti na drugo parkirališno mjesto na kojem se ne nalazi uređaj za punjenje vozila. 

 

 

Članak 19.

 

Javno parkiralište iz članka 14. stavka 1. podstavka 1. ove Odluke može biti uređeno kao otvoreno ili zatvoreno javno parkiralište, a može biti stalno ili povremeno.

            Stalno javno parkiralište je parkiralište na kojem se parkiranje naplaćuje tijekom cijele godine.

            Privremeno javno parkiralište je parkiralište na kojem se naplata obavlja u određenom vremenskom razdoblju tijekom godine.

            Otvoreno javno parkiralište je parkiralište bez automatske i poluautomatske kontrole ulaza i izlaza.

            Zatvoreno javno parkiralište je parkiralište sa automatskom i poluautomatskom kontrolom ulaza i izlaza odnosno kontrolom ulaza i izlaza putem ovlaštene osobe Trgovačkog društva.

            Parkiranje na javnom parkiralištu može biti s ograničenim ili neograničenim vremenom trajanja parkiranja.

 

Članak 20. 

Javno parkiralište s naplatom mora imati oznaku radnog vremena, dopuštenog trajanja parkiranja, cijenu usluge parkiranja i oznaku vozila kojem je dozvoljeno parkiranje. 

 

 

Članak 21.

Nadzor parkiranja vozila na javnom parkiralištu s naplatom obavlja Trgovačko društvo.

 

 

Članak 22.

 

Autobus, teretni automobil, priključno vozilo i radni stroj smije biti parkiran samo na posebnim parkiralištima i cestovnim terminalima koje za tu namjenu određuje Gradonačelnik te koji su označeni prometnim znakom.

Vlasnik odnosno korisnik vozila koji ne parkira vozilo na mjestu koje je namijenjeno za parkiranje vozila u smislu stavka 1. ovoga članka, kaznit će se sukladno odredbama zakona kojim se uređuje sigurnost prometa na cestama.

 

 

Članak 23.

 

Za korištenje javnog parkirališta s naplatom koristi se parkirna karta.

Parkirna karta je isprava kojom korisnik javnog parkirališta s naplatom dokazuje da je platio odgovarajuću cijenu parkiranja te da se na javnom parkiralištu s naplatom zadržava u okviru dopuštenog vremena.

Vrste parkirnih karata te uvjeti za njihovo izdavanje odnosno korištenje utvrđeni su Općim uvjetima isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama na području grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) i aktima Trgovačkog društva.

Izgled i sadržaj parkirne karte određuje Trgovačko društvo.

Organizaciju prodaje parkirnih karata i naplatu cijene usluge parkiranja obavlja Trgovačko društvo u suglasju sa Općim uvjetima i aktima Trgovačkog društva.

 

Članak 24.

 

Trgovačko društvo ne odgovara za štete nastale na vozilima parkiranim na javnim parkiralištima, kao ni za njihovo otuđenje.

 

Članak 25.

 

Na javnom parkiralištu iz članka 15. stavka 1. ove Odluke, može se na temelju pisanog zahtjeva korisnika dati na uporabu rezervirano parkirališno mjesto u suglasju sa Općim uvjetima  i aktima Trgovačkog društva.

Rezervirano parkirališno mjesto je parkirališno mjesto označeno prometnom signalizacijom i uz postavljeni element blokade od strane Trgovačkog društva.

Odjel daje prethodnu suglasnost na predloženu prometnu signalizaciju i element blokade iz stavka 2. ovoga članka.

Za rezervirano parkirališno mjesto plaća se mjesečna cijena u iznosu propisanom Cjenikom.

 

Članak 26.

 

S korisnikom rezervacije parkirališnog mjesta Trgovačko društvo sklapa ugovor o zakupu sukladno odredbama ove Odluke, Općih uvjeta i akata Trgovačkog društva. 

Članak 27.

 

Rezervirano parkirališno mjesto može se odobriti za:

 1. Ministarstvo nadležno za unutarnje poslove,
 2. Ministarstvo nadležno za obranu,
 3. Konzularni ured,
 4. Inspekcijsko tijelo,
 5. Drugu fizičku i pravnu osobu.

Članak 28.

 

Na javnom parkiralištu posebno se označavaju rezervirana parkirališna mjesta za vozila osoba s invaliditetom oznakom važećeg znaka pristupačnosti u suglasju s propisima.

Ako na parkirališnom mjestu iz stavka 1. ovoga članka korisnik parkira vozilo koje nema važeći znak pristupačnosti u suglasju s propisima, vozilo će se premjestiti sukladno članku 39. ove Odluke.

 

Članak 29.

 

Korisnici rezerviranih parkirališnih mjesta iz članka 27. stavka 1. točaka 1. do 4. ove Odluke, plaćaju povlaštenu cijenu usluge parkiranja za rezervirano parkirališno mjesto utvrđenu Cjenikom.

Korisnici rezerviranih parkirališnih mjesta iz članka 27. stavka 1. točke 5. ove Odluke, plaćaju cijenu usluge parkiranja za rezervirano parkirališno mjesto utvrđenu Cjenikom.

 

Članak 30.

 

Lokacije i broj rezerviranih parkirališnih mjesta za korisnike iz članka 27. stavka 1. točaka 1. do 4. ove Odluke određuje Gradonačelnik na prijedlog Uprave Trgovačkog društva.

Lokacije i broj rezerviranih parkirališnih mjesta za korisnike iz članka 27. stavka 1. točke 5. ove Odluke određuje Uprava Trgovačkog društva.

            Rezervirana parkirališna mjesta iz stavka 1. ovoga članka daju se na uporabu na vrijeme do dvije godine, a rezervirana parkirališna mjesta iz stavka 2. ovoga članka daju se na uporabu na vrijeme do jedne godine, uz mogućnost produljenja.

Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, zbog promjene prometnih okolnosti, ugovor o zakupu može se raskinuti i prije isteka ugovorenog roka dana pod uvjetom da se korisniku osigura drugo parkirališno mjesto u neposrednoj blizini.


Članak 31.

 

Javna parkirališta s naplatom iz članka 14. stavka 1. podstavka 1. ove Odluke mogu se, na temelju suglasnosti Odjela, koristiti za održavanje zabavnih i sportskih manifestacija ili sličnih aktivnosti.

 

Članak 32.

 

Sredstva prikupljena naplatom cijene usluge parkiranja sukladno ovoj Odluci, prihod su Trgovačkog društva i koriste se za pokriće troškova poslovanja društva, održavanje postojećih i uređenje novih parkirališnih mjesta te za razvoj djelatnosti parkiranja.


Članak 33.

Vlasnik odnosno korisnik vozila koje se nalazi na javnom parkiralištu iz članka 15. stavka 2. ove Odluke, koje je registrirano i u voznom je stanju, a za koje se utvrdi da nema valjanu odnosno odgovarajuću parkirnu kartu u vremenu korištenja parkirališta duljem od sedam dana neprekidno, pisanim putem će se pozvati od strane Trgovačkog društva na preuzimanje vozila u roku od osam dana od dana primitka poziva.

Ukoliko vlasnik odnosno korisnik vozila ne postupi sukladno stavku 1. ovoga članka, ovlaštena osoba Trgovačkog društva zapisnički će utvrditi činjenice iz stavka 1. ovoga članka te će fotografirati vozilo. Fotografija vozila čini  sastavni dio zapisnika.

Po provedenom postupku sukladno odredbama ovoga članka, ovlaštena osoba Trgovačkog društva će o trošku vlasnika odnosno korisnika vozila isto privremeno premjestiti na lokaciju koju odredi Trgovačko društvo. 

 Vrijeme trajanja privremenog smještaja iz stavka 3. ovoga članka te postupak u svezi daljnjeg zbrinjavanja vozila određuje Trgovačko društvo.

           

V. PARKIRANJE VOZILA RADI OPSKRBE


Članak 34.

 

Prostor, vrijeme te način i uvjete za parkiranje vozila radi opskrbe određuje Gradonačelnik uz prethodno pribavljenu suglasnost ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.

 

Članak 35.

 

Parkiranje vozila radi opskrbe dozvoljeno je na prostoru rezerviranom za vozilo opskrbe koji mora biti označen prometnim znakom i oznakom na kolniku.

Na prometnom znaku mora se vidljivo istaknuti vrijeme u kojem je dozvoljena opskrba.

 

Članak 36.

 

Teretni automobil kojim se obavlja opskrba može biti nosivosti do 5 tona.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u vremenu od 22,00 do 5,00 sati, opskrba se može obavljati teretnim automobilom čija je nosivost veća od 5 tona.

 

Članak 37.

 

Teretni automobil kojim se obavlja opskrba može se zadržavati na označenim mjestima samo za vrijeme obavljanja opskrbe, ali ne duže od 30 minuta.

 

Članak 38.

 

Na javno prometnoj površini dozvoljeno je odlagati robu, predmete i stvari svih vrsta radi opskrbe isključivo u vremenu određenom za opskrbu.

 

VI: PREMJEŠTANJE NEPROPISNO ZAUSTAVLJENIH I PARKIRANIH VOZILA

 

Članak 39.

 

Vozilo koje nije zaustavljeno ili parkirano u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje sigurnost prometa na cestama te Općih uvjeta isporuke komunalne usluge nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila na površinama javne namjene na području grada Rijeke, premjestit će se na ograđeno područje za čuvanje vozila čiju lokaciju određuje Trgovačko društvo, na temelju naredbe za premještanje vozila izdane od strane policijskog službenika ministarstva nadležnog za unutarnje poslove (u daljnjem tekstu: policijski službenik) ili prometnog redara. 

Članak 40.

 

Poslove premještanja i izdavanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila obavlja Trgovačko društvo.


Članak 41.

 

Premještanje nepropisno zaustavljenog ili parkiranog vozila smatra se započetim ako je izdana naredba za premještanje vozila i ako je specijalno vozilo “pauk” kojim se obavlja premještanje došlo na mjesto gdje je vozilo koje se premješta nepropisno zaustavljeno ili parkirano, pa sve dok specijalno vozilo “pauk” ne napusti mjesto s kojeg se vozilo premješta.

 

 

Članak 42.

 

Trgovačko društvo koje je nepropisno zaustavljeno ili parkirano vozilo premjestilo na temelju naredbe za premještanje vozila izdane od strane policijskog službenika ili prometnog redara, isto će premjestiti na ograđeno područje iz članka 39. ove Odluke.

Korisnik usluge dužan je preuzeti vozilo u roku od osam dana od dana kada je vozilo premješteno.

Ako korisnik usluge ne preuzme premješteno vozilo u roku iz stavka 2. ovoga članka, Trgovačko društvo će o izvršenom premještaju vozila pisanim putem obavijestiti korisnika usluge.

Prilikom preuzimanja premještenog vozila od strane korisnika usluge, Trgovačko društvo sastavlja zapisnik o preuzimanju vozila koji se uručuje korisniku usluge.

 

 

Članak 43.

 

Troškove započetog premještanja, premještanja i čuvanja (ležarine) nepropisno zaustavljenog ili parkiranog vozila snosi vlasnik odnosno korisnik vozila.

Troškovi iz stavka 1. ovoga članka prihod su Trgovačkog društva.


Članak 44.
 

Cjenik troškova započetog premještanja, premještanja i čuvanja (ležarine) nepropisno zaustavljenog ili parkiranog vozila donosi Uprava Trgovačkog društva uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika.


Članak 45.

Autobus, teretni automobil, priključno vozilo i radni stroj parkiran na mjestu koje nije namijenjeno za parkiranje tog vozila blokirat će se napravom za blokiranje kotača, po naredbi policijskog službenika ili prometnog redara.

 

 

Članak 46.

 

Blokiranje i deblokiranje vozila iz članka 45. ove Odluke obavlja Trgovačko društvo.  


Članak 47.

 

Troškove blokiranja i deblokiranja vozila iz članka 45. ove Odluke podmiruje vlasnik odnosno korisnik vozila.

Visinu troškova blokiranja i deblokiranja vozila utvrđuje gradonačelnik.

Troškovi iz stavka 1. ovoga članka prihod su Trgovačkog društva.

Na zahtjev vlasnika odnosno korisnika vozila Trgovačko društvo dužno je obaviti deblokadu vozila u što kraćem roku.

Nakon deblokiranja vozila, vlasnik odnosno korisnik vozila dužan je odmah ukloniti vozilo.

 

 VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 48.

 

Akti potrebni za provedbu ove Odluke donijet će se u roku od 30 dana od dana njezina stupanja na snagu.

 

Članak 49.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uređenju prometa na području grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 33/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 3/15 i 3/17).

 

Članak 50.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/19-01/53

URBROJ: 2170-01-16-00-19-6

Rijeka, 25. travnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik

Gradskog vijeća

 Andrej Poropat, v.r.