GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak 30. travnja 2019.

Godina VI - broj 9.Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 15/12, 5/13 i 33/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10  i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. travnja 2019. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU

o razrješenju članice i imenovanju člana

Kulturnog vijeća  za audiovizualnu djelatnost Grada Rijeke 

 

I.

 

Razrješuje se INES VOLF dužnosti članice Kulturnog vijeća za audiovizualnu djelatnost Grada Rijeke.

 

II.

 

Za člana Kulturnog vijeća za  audiovizualnu djelatnost Grada Rijeke imenuje se BORIS RUŽIĆ.

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 021-05/19-01/48

URBROJ: 2170-01-16-00-19-3

Rijeka, 25. travnja 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik

Gradskog vijeća

 Andrej Poropat, v.r.