GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak 30. travnja 2019.

Godina VI - broj 9.Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 15/12, 5/13 i 33/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10  i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. travnja 2019. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU

o razrješenju i imenovanju članice

Kulturnog vijeća za dramsku umjetnost, ples i pokret Grada Rijeke 

 

 

I.

 

Razrješuje se UNA BAUER dužnosti članice Kulturnog vijeća za dramsku umjetnost, ples i pokret Grada Rijeke.

 

II.

 

Za članicu Kulturnog vijeća za dramsku umjetnost, ples i pokret Grada Rijeke imenuje se AGATA JUNIKU.

 

III.

 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 021-05/19-01/48

URBROJ: 2170-01-16-00-19-4

Rijeka, 25. travnja 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik

Gradskog vijeća

 Andrej Poropat, v.r.