GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak 30. travnja 2019.

Godina VI - broj 9.Na temelju odredbe članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96,  68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17 – ispravak pročišćenog teksta) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18- pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. travnja 2019. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U

o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Srdoči

 

 

Članak 1.

 

            Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama u k.o. Srdoči označenim kao: 2098/5 put od 53 m2, k.č.broj 2098/7 put od 196 m2, k.č.broj 2099/2 put od 150 m2, k.č.broj 2099/15 put od 64 m2 i k.č.broj 2101/19 put od 135 m2, u zemljišnoj knjizi upisanim u z.k.ul. PI kao javno dobro, koje  sukladno Odluci o donošenju Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 18/09 i 51/13) predstavljaju dio građevne čestice planske oznake OU V.

 

Članak 2.

 

            Na temelju ove Odluke, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel, na nekretninama iz članka 1. ove Odluke izvršit će brisanje statusa javnog dobra i upisati pravo vlasništva na ime i u korist Grada Rijeke.

 

Članak 3.

 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Grada Rijeke.

 

KLASA: 021-05/19-01/52

URBROJ: 2170-01-16-00-19-2

Rijeka, 25. travnja 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik

Gradskog vijeća

 Andrej Poropat, v.r.