GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak 30. travnja 2019.

Godina VI - broj 9.Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 15/12, 5/13 i 33/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10  i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. travnja 2019. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU

o  imenovanju članice

Kulturnog vijeća  za glazbenu djelatnost Grada Rijeke 

 

 

I.

 

Utvrđuje se da je IVICI VRKIĆU prestala dužnost člana Kulturnog vijeća za glazbenu djelatnost Grada Rijeke.

II.

 

Za članicu Kulturnog vijeća za  glazbenu djelatnost Grada Rijeke imenuje se DANIJELA BAUK.

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

KLASA: 021-05/19-01/48

URBROJ: 2170-01-16-00-19-5

Rijeka, 25. travnja 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik

Gradskog vijeća

 Andrej Poropat, v.r.