GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak 30. travnja 2019.

Godina VI - broj 9.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. travnja 2019. godine, donijelo je

 

ODLUKU

o stavljanju van snage Općih uvjeta o načinu naplate parkiranja

na javnom parkiralištu

 

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom stavljaju se van snage Opći uvjeti o načinu naplate parkiranja na javnom parkiralištu (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 51/13 i Službene novine Grada Rijeke broj 4/15 i 3/16).

 

Članak 2.

 

Ova Odluka objavit će se u Službenim novinama Grada Rijeke, a stupa na snagu danom stupanja na snagu Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama na području grada Rijeke.

 

KLASA: 021-05/19-01/49

URBROJ: 2170-01-16-00-19-2

Rijeka, 25. travnja 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednik

Gradskog vijeća

 Andrej Poropat, v.r.