GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak 30. travnja 2019.

Godina VI - broj 9.Na temelju članka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine broj” 94/13, 73/17 i 14/19), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (“Narodne novine” broj 50/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorskogoranske županijebroj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. travnja  2019. godine, donijelo je

 

 

 ODLUKU

o izmjenama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke

Članak 1.

 

U Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 4/18 i 9/18) članak 15. mijenja se i glasi:

“Davatelj usluge dužan je prilagoditi volumene spremnika na način da budu primjereni potrebi Korisnika.

Minimalni volumen spremnika za odlaganje komunalnog otpada za kućanstva predlaže Davatelj usluge primjereno broju osoba u kućanstvu.

Minimalni volumen zajedničkih spremnika za odlaganje komunalnog otpada za kućanstva predlaže Davatelj usluge primjereno broju osoba u kućanstvima koja koriste zajedničke spremnike.

Minimalni volumen spremnika za odlaganje komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe – obrtnike predlaže Davatelj usluge primjereno vrsti djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru i površini poslovnog prostora.

Ako minimalni volumen spremnika za odlaganje komunalnog otpada, utvrđen sukladno ovome članku, ne zadovoljava potrebe kućanstva ili pravnih i fizičkih osoba – obrtnika, Davatelj usluge će povećati broj spremnika.

Ako je dodijeljeni volumen spremnika preveliki za potrebe kućanstva ili pravnih i fizičkih osoba – obrtnika, Davatelj usluge će na zahtjev smanjiti volumen spremnika.”

 

Članak 2.

 

            Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/19-01/51

URBROJ: 2170-01-16-00-19-2

Rijeka, 25. travnja 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

 

 

Predsjednik

Gradskog vijeća

 Andrej Poropat, v.r.