Ponedjeljak, 22. veljače 2016.

Godina III - broj 3.


Odluka o izboru potpredsjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke iz reda pripadnika nacionalnih manjina

Na temelju članka 34. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 , 150/11, 144/12, 19/13 pročišćeni tekst i 137/15), članka 46. i članka 48. stavka 1. i 3. Statuta  Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) te članka 11. stavka 1. i 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorskogoranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13 ispr. i 25/13 pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 18. veljače 2016. godine, donijelo je

Continue reading

Odluka o imenovanju v.d. ravnateljice Gradske knjižnice Rijeka

Na temelju članka 43. stavka 2. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08 ), članka 21. stavka 6. Statuta Gradske knjižnice Rijeka te članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke”, broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 18. veljače 2016. godine, donijelo je 

Continue reading

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o imenovanju ravnateljice Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka

Na temelju članka 27. stavka 2. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom  (“Narodne novinebroj 157/13 i 152/14), članka 30. stavka 1. Statuta Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka, članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorskogoranske županijebroj 24/09, 11/10 i 5/13 iSlužbene novine Grada Rijekebroj 7/14) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorskogoranske županijebroj 29/09, 14/13, 22/13-ispr. i 25/13-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 18. veljače 2016. godine, donijelo je

Continue reading

Izmjene i dopune Općih uvjeta o načinu naplate parkiranja na javnom parkiralištu

          Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) i članka 24. Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 33/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 3/15) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 18. veljače 2016. godine, donijelo je

Continue reading

Odluka o zamjeni nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 18. veljače 2016. godine, donijelo je

Continue reading

Odluka o odbijanju ponude Perice Kušića za korištenje prava prvokupa nekretnine

Na temelju članka 37. stavka 3. i 4. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15), članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 18. veljače 2016. godine, donijelo je

Continue reading

Odluka o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Rijeke

Na temelju članka 27. stavka 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (“Narodne novine” broj 73/97 i 174/04) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 18. veljače 2016. godine, donijelo je

Continue reading

Odluka o razrješenju člana i imenovanju članice Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja

Na temelju članka 39. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine” broj 158/03,141/06, 38/09 i 123/11), članka 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 18. veljače 2016. godine, donijelo je

Continue reading

Plan prijma u službu u Grad Rijeku za 2016. godinu

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i  “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), a u svezi sa Proračunom Grada Rijeke za 2016. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 13/15), Gradonačelnik Grada Rijeke, 29. siječnja 2016. godine, donio je

  Continue reading

Odluka o razrješenju i imenovanju članice Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka

Na temelju članka 23. stavka 2. Zakona o knjižnicama  (“Narodne novine” broj 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09), članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15),  članka 13. i 16a. Statuta Gradske knjižnice Rijeka  i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije”  broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradonačelnik Grada Rijeke, 2. veljače 2016. godine, donio je

Continue reading

Odluka o davanju odobrenja za uporabu grba Grada Rijeke

Na temelju članka 4. stavka 3. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) i članka 10. i 11. Odluke o grbu i zastavi Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 6/98, 24/98 i 29/09) Gradonačelnik Grada Rijeke, 2. veljače 2016. godine, donio je  

Continue reading