GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 22. veljače 2016.

Godina III - broj 3.Na temelju članka 43. stavka 2. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08 ), članka 21. stavka 6. Statuta Gradske knjižnice Rijeka te članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke”, broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 18. veljače 2016. godine, donijelo je 

 

 

 

 O D L U K U
o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Gradske knjižnice Rijeka

 

 

I.

 

Imenuje se Gorana Tuškan za vršiteljicu dužnosti ravnateljice Gradske knjižnice Rijeka.

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije”.

 

 

KLASA: 021-05/16-01/3
URBROJ: 2170-01-16-00-16-6
Rijeka, 18. veljače 2016.

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.