GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 22. veljače 2016.

Godina III - broj 3.          Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) i članka 24. Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 33/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 3/15) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 18. veljače 2016. godine, donijelo je

 

 

IZMJENE I DOPUNE
 Općih uvjeta o načinu naplate parkiranja na javnom parkiralištu

 

 

 

Članak 1.

 

          U Općim uvjetima o načinu naplate parkiranja na javnom parkiralištu (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 51/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 4/15) članak 8. mijenja se i glasi:

         Za korištenje javnih parkirališta s naplatom koriste se sljedeće vrste parkirnih karata:

– jednosatna ili višesatna parkirna karta (u daljnjem tekstu: satna karta),

– cjelodnevna parkirna karta (u daljnjem tekstu: cjelodnevna karta),

– tjedna parkirna karta (u daljnjem tekstu: tjedna karta),

– povlaštena parkirna karta (u daljnjem tekstu: povlaštena karta),

– mjesečna – noćna parkirna karta (u daljnjem tekstu: mjesečna – noćna karta),

– mjesečna parkirna karta (u daljnjem tekstu: mjesečna karta),

– dnevna parkirna karta (u daljnjem tekstu: dnevna karta).

          Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, za dnevno korištenje javne garaže u vremenu od 00:00 do 24:00 sata, utvrđuje se najviši iznos dnevne naknade za parkiranje koju korisnik vozila plaća bez obzira na broj sati korištenja javne garaže.

         Cijene i uvjete korištenja parkirnih karata iz stavka 1. ovoga članka i najvišu dnevnu naknadu iz stavka 2. ovoga članka određuje Gradonačelnik na prijedlog Odjela.”

 

 

 

Članak 2.

 

          U članku 15. stavku 1. podstavak 2. mijenja se i glasi:

          “- ima boravište na području na kojem se naplaćuje parkiranje, što dokazuje odgovarajućim uvjerenjem Ministarstva unutarnjih poslova (koje ne smije biti starije od 30 dana) i ima vozilo u vlasništvu ili leasingu, što dokazuje važećom prometnom dozvolom i/ili ugovorom o leasingu,”.

 

 

 

Članak 3.

 

        Iza članka 18. dodaje se novi članak 18a. koji glasi:

 “Članak 18a.

Korisnik javne garaže može kupiti mjesečnu – noćnu kartu.

Mjesečna – noćna karta vrijedi radnim danom za vrijeme od 16:00 sati do 8:00 sati idućeg dana te subotom, nedjeljom, blagdanom i neradnim danom od 00:00 do 24:00 sata.”

 

 

 

Članak 4.

 

           Ove Izmjene i dopune Općih uvjeta objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupaju na snagu 1. ožujka 2016. godine.

 

 

 

 

KLASA: 021-05/16-01/6
URBROJ: 2170-01-16-00-16-2
Rijeka, 18. veljače 2016.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.