GRADONAČELNIK / Ponedjeljak, 22. veljače 2016.

Godina III - broj 3.Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u tekstu Odluke o imenovanju članova Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.-20120. godine objavljene u “Službenim novinama Grada Rijeke“ broj 13/15 od 24. prosinca 2015. godine, te se daje

 

 

I S P R A V A K
Odluke o imenovanju članova Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.-2020. godine

 

 

U članku 1. Odluke o imenovanju članova Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.-2020. godine (“Službene novine Grada Rijeke” broj 13/15) umjesto imena: “Draga Kran” treba stajati ime: “Dragana Karan Popović”.

 

 

KLASA: 021-01/16-08/8
URBROJ: 2170/01-10-00-16-1
Rijeka, 19. veljače  2016.

 

 

U R E D   G R A D A
v.d. pročelnika Ureda Grada
Verena Lelas Turak, v.r.