GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 22. veljače 2016.

Godina III - broj 3.Na temelju članka 37. stavka 3. i 4. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15), članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 18. veljače 2016. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o odbijanju ponude Perice Kušića za korištenje
prava prvokupa nekretnine

 

 

Članak 1.

                                          

Odbija se ponuda Perice Kušića iz Rijeke, Trstenička 14 za kupnju nekretnine – poslovnog prostora koji se nalazi u zgradi u Rijeci, Milutina Barača 7, sagrađenoj na kč.br. 1323/2, upisanoj u zk.ul.br. 3518, podulošku br. 30, k.o. Rijeka i to kao ETAŽA: 0/0 1. poslovni prostor br. 3 na međukatu, orijentacija istok-zapad koji se sastoji od tapetarske radionice ukupne površine od 533,10 m2 po ponuđenoj kupoprodajnoj cijeni od 3.810.000,00 kn.

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka dostavit će se podnositelju ponude iz članka 1. ove Odluke, Republici Hrvatskoj i Primorsko-goranskoj županiji sukladno odredbi članka 37. stavka 4. Zakona o zaštiti i očuvanja kulturnih dobara.

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/16-01/8
URBROJ: 2170-01-16-00-16-2
Rijeka, 18. veljače 2016.

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.