GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 22. veljače 2016.

Godina III - broj 3.Na temelju članka 39. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine” broj 158/03,141/06, 38/09 i 123/11), članka 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 18. veljače 2016. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU
o razrješenju člana i imenovanju članice Vijeća
za davanje koncesijskih odobrenja

 

 

 

I.

 

Razrješuje se Žarko Komadina, mag.ing, predstavnik Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije, dužnosti člana Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja.

 

 

 

II.

 

Imenuje se Dijana Vračar, predstavnica Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije, za članicu Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja.

 

 

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

KLASA: 021-05/16-01/11
URBROJ: 2170-01-16-00-16-2
Rijeka, 18. veljače 2016.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.