GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 22. veljače 2016.

Godina III - broj 3.Na temelju članka 27. stavka 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (“Narodne novine” broj 73/97 i 174/04) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 18. veljače 2016. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU
o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda Grada Rijeke

 

 

 

Članak 1.

 

U Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:

  1. Jelena Lovrić Jukić, dipl.iur., Odjel gradske uprave za komunalni sustav, za predsjednicu,
  2. Tatjana Vučković, dipl.ing.građ., Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, za članicu,
  3. Dejan Blažić, dipl.ing.građ., Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, za člana,
  4. Marijan Vundać, dipl.iur.,Odjel za gradsku samoupravu i upravu, za člana,
  5. Srđan Knežević, dipl.oec., Odjel gradske uprave za financije, za člana.

 

 

Članak 2.

 

Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine.

 

 

 

Članak 3.

 

Zadaće Povjerenstva utvrđene su člankom 38. stavkom 1. točkom 3. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda.

 

 

 

Članak 4.

 

Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.

 

 

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

 

KLASA: 021-05/16-01/10
URBROJ: 2170-01-16-00-16-2
Rijeka, 18. veljače 2016.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.