GRADONAČELNIK / Ponedjeljak, 22. veljače 2016.

Godina III - broj 3.Na temelju članka 4. stavka 3. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) i članka 10. i 11. Odluke o grbu i zastavi Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 6/98, 24/98 i 29/09) Gradonačelnik Grada Rijeke, 2. veljače 2016. godine, donio je  

 

 

ODLUKU
o davanju odobrenja za uporabu grba Grada Rijeke

 

 

 

Članak 1.

Riječkom karate savezu, Verdijeva 11, Rijeka odobrava se uporaba grba Grada Rijeke u izradi prigodnih majica za sudionike International female karate training kamp-a (u daljnjem tekstu: Kamp) te u izradi biltena Kampa.

 

 

Članak 2.

Uporaba grba Grada Rijeke, u smislu članka 1. ove Odluke, odobrava se u razdoblju održavanja Kampa, od 28. veljače do 5. ožujka 2016. godine, bez naknade.

Organizator Kampa iz članka 1. ove Odluke smije uporabiti grb Grada Rijeke isključivo u svrhu utvrđenu ovom Odlukom.

 

 

Članak 3.

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 023-01/16-04/8-66
URBROJ: 2170/01-15-00-16-1
Rijeka, 2. veljače 2016.

 

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel