GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 22. veljače 2016.

Godina III - broj 3.Na temelju članka 27. stavka 2. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom  (“Narodne novinebroj 157/13 i 152/14), članka 30. stavka 1. Statuta Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka, članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorskogoranske županijebroj 24/09, 11/10 i 5/13 iSlužbene novine Grada Rijekebroj 7/14) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorskogoranske županijebroj 29/09, 14/13, 22/13-ispr. i 25/13-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 18. veljače 2016. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o davanju suglasnosti na
 Odluku o imenovanju ravnateljice Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka

 

 

Članak 1.

 

Daje se suglasnost na Odluku o imenovanju ravnateljice Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka koju je Upravno vijeće Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka, donijelo na sjednici održanoj 13. siječnja  2016. godine.

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

KLASA: 021-05/16-01/1
URBROJ: 2170-01-16-00-16-4
Rijeka, 18. veljače 2016.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.